กฎหมายชาวบ้าน ให้คำปรึกษากฎหมาย ฟรี กฎหมายชาวบ้าน
ปรึกษากฎหมาย และคดีความ
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา งานรับว่าความ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดสอบถามกฎหมาย
สำนักงาน เอนก ทนายความ เบอร์โทรศัพท์ : 086 055 0569 เว็บไซต์ : www.chawbanlaw.com Email : chawbanlaw@gmail.com ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ :
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ สำนักงาน ศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ สภาทนายความ ราชกิจจานุเบกษา ห้องสมุดกฎหมาย กรมบังคับคดี กรมศุลกากร ห้องสมุด ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตสภา กรมสรรพากร ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร ศาลแพ่ง รัชดา สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพสามิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิสภา ศาลอาญา รัชดาฯ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม กรมราชทัณฑ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน ศาลอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศาลแรงงานกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ศาลปกครอง ศาลภาษีอากรกลาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมธนารักษ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคุ้มครองพยาน - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงาน กสทช ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลจังหวัดสมุทรปราการ กรมการขนส่งทางบก กฎหมายชาวบ้าน
ทรัพย์มรดกจะตกทอดไปยังทายาทเมื่อใด  เมื่อบุคคลใดตาย และขณะที่ตายผู้ตายมีทรัพย์สิน ทรัพย์สินของคนตายทั้งหมดจะกลายเป็นทรัพย์มรดก และจะตกทอดไปยังทายาทของผู้ตายโดยทันที ซึ่งการตกทอดของมรดกนี้ จะตกทอดไปตามผลของกฎหมายที่ได้ กำหนดเอาไว้ โดยที่ทายาทของผู้ตายไม่จำเป็นต้องไปร้องขอ หรือไปดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก่อน แม้ว่าตามกฎหมายจะกำหนดให้ทรัพย์มรดกตกทอดไปยังทายาทโดยทันที แต่หลักปฏิบัติในเรื่องของทรัพย์ มรดกบางอย่าง เช่น บ้าน, ที่ดิน, หรือทรัพย์มรดกที่มีเอกสารสิทธิกำกับเอาไว้นั้น ขั้นตอนปฏิบัติทายาทจะต้อง ไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสารสิทธิเดิม จากชื่อของผู้ตาย มาเป็นชื่อของทายาทเสียก่อน การรับมรดก ของทายาทจึงจะสมบูรณ์ ส่วนทรัพย์มรดกที่เป็นทรัพย์สินทั่วไป เช่น เงิน, ทอง, ทรัพย์สินมรดกเหล่านี้ จัดว่าไม่ ต้องดำเนินการอะไรอีกแล้ว จึงสามารถนำไปจัดแบ่งระหว่างทายาทและตกเป็นของทายาทโดยทันที กลับหน้าแรก กลับหน้า กฎหมายมรดก