กฎหมายชาวบ้าน ให้คำปรึกษากฎหมาย ฟรี กฎหมายชาวบ้าน
ปรึกษากฎหมาย และคดีความ
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา งานรับว่าความ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดสอบถามกฎหมาย
สำนักงาน เอนก ทนายความ (ทนายอิสระ) เบอร์โทรศัพท์ : 086 055 0569 เว็บไซต์ : www.chawbanlaw.com Email : chawbanlaw@gmail.com ผู้ดูแลระบบ : กฎหมายชาวบ้าน ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ :
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ สำนักงาน ศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ สภาทนายความ ราชกิจจานุเบกษา ห้องสมุดกฎหมาย กรมบังคับคดี กรมศุลกากร ห้องสมุด ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตสภา กรมสรรพากร ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร ศาลแพ่ง รัชดา สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพสามิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิสภา ศาลอาญา รัชดาฯ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม กรมราชทัณฑ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน ศาลอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน้า 2 ต่อหน้า 1, 3, 4, 5, กลับหน้าแรก ส่วน 3 มูลนิธิ มาตรา 110, มาตรา 111, มาตรา 112, มาตรา 113, มาตรา 114, มาตรา 115, มาตรา 116 มาตรา 117, มาตรา 118,  มาตรา 119, มาตรา 120, มาตรา 121, มาตรา 122, มาตรา 123 มาตรา 124, มาตรา 125, มาตรา 126, มาตรา 127, มาตรา 128, มาตรา 129, มาตรา 130, มาตรา 131, มาตรา 132, มาตรา 133, มาตรา 134, มาตรา 135, มาตรา 136 ลักษณะ 3 ทรัพย์ มาตรา 137, มาตรา 138, มาตรา 139, มาตรา 140, มาตรา 141, มาตรา 142, มาตรา 143 มาตรา 144, มาตรา 145, มาตรา 146, มาตรา 147, มาตรา 148 มาตรา 149, มาตรา 150, มาตรา 151, มาตรา 152, มาตรา 153 ลักษณะ 4 นิติกรรม หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 การแสดงเจตนา มาตรา 154, มาตรา 155, มาตรา 156, มาตรา 157, มาตรา 158, มาตรา 159, มาตรา 160 มาตรา 161, มาตรา 162, มาตรา 163, มาตรา 164, มาตรา 165, มาตรา 166, มาตรา 167 มาตรา 68, มาตรา 169, มาตรา 170, มาตรา 171 หมวด 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม มาตรา 172, มาตรา 173, มาตรา 174, มาตรา 175, มาตรา 176, มาตรา 177, มาตรา 178 มาตรา 179, มาตรา 180, มาตรา 181 หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา มาตรา 182, มาตรา 183, มาตรา 184, มาตรา 185, มาตรา 186, มาตรา 187, มาตรา 188 มาตรา 189, มาตรา 190, มาตรา 191, มาตรา 192, มาตรา 193 ลักษณะ 5 ระยะเวลา มาตรา 193/1, มาตรา 193/2, มาตรา 193/3, มาตรา 193/4, มาตรา 193/5, มาตรา 193/6 มาตรา 193/7, มาตรา 193/8 หมวด 1 อายุความ มาตรา 193/9, มาตรา 193/10, มาตรา 193/11, มาตรา 193/12, มาตรา 193/13, มาตรา 193/14, มาตรา 193/15, มาตรา 193/16, มาตรา 193/17, มาตรา 193/18, มาตรา 193/19, มาตรา 193/20, มาตรา 193/21, มาตรา 193/22, มาตรา 193/23, มาตรา 193/24, มาตรา 193/25, มาตรา 193/26, มาตรา 193/27, มาตรา 193/28 มาตรา 193/29, หมวด 2 กำหนดอายุความ มาตรา 193/30, มาตรา 193/31, มาตรา 193/32, มาตรา 193/33, มาตรา 193/34, มาตรา 193/35 มาตรา 194, มาตรา 195, มาตรา 196, มาตรา 197, มาตรา 198, มาตรา 199, มาตรา 200, มาตรา 201, มาตรา 202 หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้ กลับหน้า