กฎหมายชาวบ้าน ให้คำปรึกษากฎหมาย ฟรี กฎหมายชาวบ้าน
ปรึกษากฎหมาย และคดีความ
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา งานรับว่าความ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดสอบถามกฎหมาย
สำนักงาน เอนก ทนายความ (ทนายอิสระ) เบอร์โทรศัพท์ : 086 055 0569 เว็บไซต์ : www.chawbanlaw.com Email : chawbanlaw@gmail.com ผู้ดูแลระบบ : กฎหมายชาวบ้าน ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ :
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ สำนักงาน ศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ สภาทนายความ ราชกิจจานุเบกษา ห้องสมุดกฎหมาย กรมบังคับคดี กรมศุลกากร ห้องสมุด ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตสภา กรมสรรพากร ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร ศาลแพ่ง รัชดา สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพสามิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิสภา ศาลอาญา รัชดาฯ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม กรมราชทัณฑ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน ศาลอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน้า 3 ต่อหน้า 1, 3, 4, 5, กลับหน้าแรก หมวด 2 ผลแห่งหนี้ ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้ มาตรา 203, มาตรา 204, มาตรา 205, มาตรา 206, มาตรา 207, มาตรา 208, มาตรา 209 มาตรา 210, มาตรา 211, มาตรา 212, มาตรา 213, มาตรา 214, มาตรา 215, มาตรา 216, กลับหน้า มาตรา 217, มาตรา 218, มาตรา 219, มาตรา 220, มาตรา 221, มาตรา 222, มาตรา 223, มาตรา 224, มาตรา 225 ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิ มาตรา 226, มาตรา 227, มาตรา 228, มาตรา 229, มาตรา 230, มาตรา 231, มาตรา 232, ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ มาตรา 233, มาตรา 234, มาตรา 235, มาตรา 236 ส่วนที่ 4 เพิกถอนกาฉ้อฉล มาตรา 237, มาตรา 238, มาตรา 239, มาตรา 240 ส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วง มาตรา 241, มาตรา 242, มาตรา 243, มาตรา 244, มาตรา 245, มาตรา 246, มาตรา 247 มาตรา 248, มาตรา 249, มาตรา 250 ส่วนที่ 6 บุริมสิทธิ มาตรา 251, มาตรา 252 1. บุริมสิทธิสามัญ มาตรา 253, มาตรา 254, มาตรา 255, มาตรา 256, มาตรา 257, มาตรา 258 2. บุริมสิทธิพิเศษ (ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ มาตรา 259, มาตรา 260, มาตรา 261, มาตรา 262, มาตรา 263, มาตรา 264, มาตรา 265 มาตรา 266, มาตรา 267, มาตรา 268, มาตรา 269, มาตรา 270, มาตรา 271, มาตรา 272 (ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ มาตรา 273, มาตรา 274, มาตรา 275, มาตรา 276 3.ลำดับแห่งบุริมสิทธิ มาตรา 277, มาตรา 278, มาตรา 279, มาตรา 280 4. ผลแห่งบุริมสิทธิ มาตรา 281, มาตรา 282, มาตรา 283, มาตรา 284, มาตรา 285, มาตรา 286, มาตรา 287 มาตรา 288, มาตรา 289 หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน มาตรา 290, มาตรา 291, มาตรา 292, มาตรา 293, มาตรา 294, มาตรา 295, มาตรา 296 มาตรา 297, มาตรา 298, มาตรา 299, มาตรา 300, มาตรา 301, มาตรา 302