ทำความผิดขณะมึนเมาสุรา ยาเสพติด ต้องได้รับโทษ
          การทำความผิดในขณะที่ไม่รู้สึกผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้ เพราะมีจิตบกพร่องไม่ปกตินั้น กฎหมายถือว่า ผู้ที่ทำความผิดนั้นทำความผิดตามกฎหมาย แต่ไม่ต้องรับโทษที่ได้ทำลงไปนั้น ส่วนคนที่ทำความผิดในขณะที่ไม่สามารถบังคับตัวเองได้ ซึ่งเกิดจากการดื่มสุรา ของมึนเมา หรือยาเสพติดนั้น จะไม่ได้รับการยกเว้นโทษ

          ผู้ที่ได้ทำความผิดในขณะที่ตัวเองมึนเมา ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะเสพของมึนเมาต่างๆ นั้น จะต้องได้รับโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำขึ้นมานั้น โดยที่ผู้ทำความผิดจะมาแก้ตัวว่า ขณะทำความผิดนั้นตนเองไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือการไม่สามารถบังคับตัวเองได้ โดยกฎหมายบอกไว้ว่า
“ความมึนเมาเพราะเสพย์สุราหรือสิ่งเมาอย่างอื่นจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา 65 ไม่ได้“

          การทำความผิดขณะมึนเมา ที่สามารถอ้างเรื่องการไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถควบคุมตัวเองขณะทำความผิดได้ เพื่อที่จะไม่ต้องรับโทษ หรือได้รับโทษที่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ความมึนเมานั้นเกิดขึ้นโดยที่ผู้ทำความผิดไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้ตัวเองมึนเมา หรือกรณีถูกบุคคลอื่นบังคับให้กิน หรือเสพของมึนเมานั้น และความผิดที่เกิดนั้น ก็ต้องได้ทำขึ้นในขณะที่ผู้ทำผิดนั้นไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้ด้วย ซึ่งในส่วนนี้กฎหมายวางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่า
“เว้นแต่ความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพย์ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มึนเมา หรือได้เสพย์โดยถูกขืนใจให้เสพย์ และได้กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ ผู้กระทำความผิดจึงจะได้รับยกเว้นโทษสำหรับความผิดนั้น แต่ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้”

ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้น

          “จำเลยมิได้ถูกขืนใจให้เสพยาม้า และจำเลยก็รู้ว่ายาม้ามีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท คือ เมื่อเสพแล้วจะไม่ง่วงนอน แต่จำเลยก็ยังซื้อมาเสพร่วมกับการดื่มสุรา จึงรับฟังได้ว่าจำเลยเสพโดยรู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มึนเมาและมิได้ถูกขืนใจให้เสพ ดังนั้น จำเลยไม่อาจยกเอาความมึนเมาดังกล่าวเป็นข้อแก้ตัวเพื่อไม่ต้องรับโทษ”

          “แม้จำเลยจะยิงผู้เสียหายโดยไม่มีเจตนาประสงค์ต่อผลคือความตาย เพราะผู้เสียหายกับจำเลยเป็นเพื่อนกัน และยิงในขณะที่จำเลยมึนเมาสุรา แต่การที่จำเลยยกอาวุธปืนขึ้นเล็งแล้วยิงไปที่ผู้เสียหายในระยะกระชั้นชิด จำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่ากระสุนปืนที่ยิงจะต้องไปถูกผู้เสียหาย จำเลยจะอ้างความมึนเมามาเป็นข้อแก้ตัวเพื่อให้พ้นความผิดไม่ได้”

****************************************************************************
          มาตรา 66  ความมึนเมาเพราะเสพย์สุราหรือสิ่งเมาอย่างอื่นจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา 65 ไม่ได้ เว้นแต่ความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพย์ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มึนเมา หรือได้เสพย์โดยถูกขืนใจให้เสพย์ และได้กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ ผู้กระทำความผิดจึงจะได้รับยกเว้นโทษสำหรับความผิดนั้น แต่ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

          มาตรา 65  ผู้ใดกระทำความผิด ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น

          แต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบาทความ