อ้างไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นความผิดไม่ได้
          เรื่องไม่รู้กฎหมาย เป็นความจริงที่เห็นได้โดยทั่วไป และเป็นเรื่องปกติในสังคมของเราที่สามารถบอกได้อย่างไม่อาย โดยปกติประชาชนทั่วไปที่วันๆ ต้องทำมาหาเลี้ยงอาชีพแล้ว กฎหมายไม่มีความจำเป็นอะไรเลย

          การไม่รู้กฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิด แต่ทำความผิดแล้วมาแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้ตัวเองพ้นจากความผิดไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายนั้น ก็ไม่สามารถอ้างได้เช่นกัน เรื่องของการไม่รู้กฎหมายนี้ กฎหมายบอกว่า
“บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้” ดังนั้น เมื่อได้ทำความผิดแล้ว ก็ต้องยอมรับผิดรับโทษกันไป จะมาอ้างไม่รู้กฎหมาย ตรงนี้ก็อาจจะเสียเวลาเปล่าๆ

ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้น

          “ตามสภาพและพฤติการณ์การกระทำความผิดของจำเลยเป็นความผิดในตัวเอง จำเลยย่อมรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า เมทแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติดให้โทษ เมื่อนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายเป็นความผิดที่มีโทษสถานหนัก จำเลยจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้”
            
          “มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนนั้นไปในทางสาธารณะ ย่อมเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจะอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่ได้”

          กรณีความผิดในเรื่องใด ที่เป็นที่รู้ๆ กันอยู่โดยทั่วไปว่าถ้ามี หรือทำแล้วเป็นความผิด กรณีเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายได้ ตามตัวอย่างที่บอกเอาไว้ข้างต้น แต่หากเป็นกรณีบางเรื่องที่ผู้ทำผิดไม่สามารถรู้ได้จริงๆ ตามสภาพหรือพฤติการณ์ในขณะนั้น ตรงนี้กฎหมายก็อนุโลมให้ผู้ทำผิดสามารถแสดงพยานหลักฐานต่อศาลได้ ว่าตนเองไม่รู้จริงๆ หากศาลเชื่อว่า ผู้ทำความผิดไม่รู้กฎหมายจริงๆ ตามพยานหลักฐานที่ได้แสดง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ก็ได้
ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้น

          “การมีเพโมลีน ไว้ในความครอบครองเพื่อขาย มิใช่เป็นความผิดในตัวเอง แต่เป็นความผิด เพราะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ซึ่งแต่เดิมจัดอยู่ในวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 ซึ่งจำเลยได้รับอนุญาตให้ขายได้ ตามสภาพและพฤติการณ์ จำเลยอาจไม่รู้ว่าการมีเพโมลีนไว้ในครอบครองเพื่อขาย เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย และจำเลยสามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์เช่นว่านั้นได้ ศาลย่อมลงโทษจำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้” 

******************************************************************************
ประมวลกฎหมายอาญา
          มาตรา 64  บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่า ตามสภาพและพฤติการณ์ ผู้กระทำความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล และถ้าศาลเชื่อว่า ผู้กระทำไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ