บทความกฎหมายพาณิชย์ สัญญาขายฝาก

กลับหน้าแรก

ไปหน้าหลักบทความ

- สัญญาขายฝาก คืออะไร
- สิทธิในการขอไถ่ทรัพย์สินคืน ของผู้ขายฝาก
- ข้อจำกัดสิทธิผู้ซื้อฝาก ไม่ให้ขายทรัพย์สิน
- กำหนดเวลาไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก
- การขยายเวลาไถ่ทรัพย์สินคืน
- บุคคลผู้มีสิทธิขอไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืน
- บุคคลผู้มีหน้าที่รับไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝาก
- ไม่ได้กำหนดสินไถ่ไว้ในสัญญาขายฝาก
- ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝาก
- การระวังรักษา ทรัพย์สินที่ทำสัญญาขายฝาก
- ผลของการใช้สิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืน