บทความกฎหมายพาณิชย์
- การซื้อขาย คืออะไร
- คำมั่น ว่าจะทำการจะซื้อจะขาย
- การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
- สัญญาจะซื้อจะขาย และคำมั่น ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
- ซื้อขายสังหาริมทรัพย์ ราคาสองหมื่นบาท
- ค่าฤชาธรรมเนียม ในการทำสัญญาซื้อขาย
- การโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินที่ขาย
- กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ในสัญญามีเงื่อนไข เงื่อนเวลา
- ซื้อขายทรัพย์สิน ไม่ได้กำหนดตัวทรัพย์ไว้แน่นอน กรรมสิทธิ์ไม่โอน
- หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย
- การส่งมอบทรัพย์สิน ที่อยู่ห่างโดยระยะทาง  
- ส่งมอบทรัพย์สินขาด ล้ำจำนวน หรือปนกับทรัพย์สินอื่น
- ส่งมอบทรัพย์สินขาด ล้ำจำนวน ในสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
- สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขาย จนกว่าจะใช้ราคา
- ผู้ซื้อล้มละลาย ก่อนส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย
- ทางแก้ กรณีผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าทรัพย์สินที่ซื้อขาย
- ทรัพย์สินที่ขาย ชำรุดบกพร่อง
- กรณีที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิด ในความชำรุดบกพร่อง
- อายุความฟ้องคดี ให้ผู้ขายรับผิดเรื่องความชำรุดบกพร่อง
- ผู้ขายต้องรับผิด ในกรณีผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ
- ผู้ขายไม่ต้องรับผิด ในการรอนสิทธิ
- การรบกวนขัดสิทธิ เกิดเป็นคดีขึ้น ระหว่างผู้ซื้อกับคนอื่น
- ทรัพย์สินหลุดไปจากผู้ซื้อทั้งหมด หรือบางส่วน ผู้ขายต้องรับผิด
- ผู้ขายไม่ต้องรับผิด ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีภาระจำยอม
- อายุความฟ้องร้อง ให้ผู้ขายรับผิด ในการรอนสิทธิ
- กรณีที่ผู้ขาย ไม่ต้องรับผิด ในการรอนสิทธิ
- สัญญาไม่ต้องรับผิด ในสัญญาซื้อขาย
- หน้าที่ของผู้ซื้อทรัพย์สิน
- สัญญาซื้อขาย ไม่ได้กำหนดราคาซื้อขายกันไว้
- ผู้ซื้อ มีสิทธิยึดหน่วงราคา เมื่อทรัพย์สินชำรุดบกพร่อง
- สิทธิยึดหน่วงของผู้ซื้อ กรณีถูกข่มขู่
- กำหนดเวลาส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย

กลับหน้าแรก

ไปหน้าหลักบทความ