การแจ้งตาย
1. กรณีตายในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่างๆ
          เมื่อมีคนเสียชีวิตในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่างๆ ผู้ทำการรักษาผู้นั้นก่อนจะเสียชีวิต จะต้องออกหนังสือรับรองการตาย (ท.ร. ๔/๑) ให้ไว้กับญาติเป็นหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบในการแจ้งตาย โดยบุคคลที่มีหน้าที่ในการแจ้งการตายในกรณีนี้ ได้แก่
            1. หัวหน้าของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลนั้น ซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าบ้านของหน่วยงาน แล้วแต่กรณี
            2. บุคคลที่เจ้าบ้านทำการมอบหมาย ให้ไปดำเนินการแจ้งการตายแทน

ระยะเวลาในการแจ้งตาย
          ต้องไปทำการแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่บุคคลนั้นเสียชีวิต

สถานที่แจ้งการตาย
           - ถ้าโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่มีคนเสียชีวิตนั้น ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ก็ให้แจ้งการตายที่งานทะเบียนของสำนักเทศบาลในท้องที่นั้นๆ
           - ถ้าโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่มีคนเสียชีวิตนั้น ตั้งอยู่นอกเขตของเทศบาล ให้แจ้งการตายที่งานทะเบียนของ ณ ที่ว่าการอำเภอในเขตท้องที่นั้นๆ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
          1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งการตาย หรือของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
          2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนตาย (ถ้ามี)
          3. หนังสือรับรองการตาย (ท.ร. ๔/๑) ที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ออกให้
          4. สำเนาทะเบียนบ้านที่คนตายมีชื่ออยู่  (ถ้ามี)

กรณีคนตายนอกสถานพยาบาล
1. กรณีคนเสียชีวิตในบ้าน เช่น บ้านของผู้เสียชีวิตเอง, บ้านของญาติพี่น้อง บ้านของเพื่อนบ้าน ในโรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น บุคคลผู้มีหน้าที่แจ้งการตาย ได้แก่
             1.1 เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนเสียชีวิต
             2.2 ผู้พบศพ (กรณีไม่มีเจ้าบ้าน)
             3.3 บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้แจ้งการตายแทน

          การแจ้งการตายกรณีนี้ จะต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาที่พบศพ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
          - ถ้าบ้านที่คนเสียชีวิต อยู่ในเขตท้องที่ที่ว่าการอำเภอ ก็ให้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านที่มีคนเสียชีวิต หรือที่พบศพนั้น โดยผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้านจะรับแจ้งการตาย พร้อมทั้งออกหลักฐานรับแจ้งการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหน้า) ให้ไว้เป็นหลักฐาน เมื่อได้รับใบรับแจ้งการตายแล้ว เจ้าบ้านหรือ ผู้พบศพจะต้องนำหลักฐานดังกล่าวไปแจ้งต่อนายทะเบียน เพื่อขอให้ออกใบตาย หรือใบมรณบัตรอีกครั้ง
          - ถ้าบ้านที่คนเสียชีวิต อยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาล ให้ไปแจ้งการตายที่งานทะเบียน ของสำนักงานเขตเทศบาลที่มีคนเสียชีวิต หรือที่พบศพนั้น  กรณีนี้จะไม่มีหลักฐานใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหน้า)

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
          1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งการตาย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
          2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)
          3. ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหน้า) ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้ (ถ้ามี)
          4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เสียชีวิตมีชื่ออยู่ (ถ้ามี)
          5. พยานบุคคลที่รู้เห็นการตาย หรือการพบศพ เช่น เพื่อนบ้าน

2. กรณีคนเสียชีวิตนอกบ้าน เช่น ตายที่ศาลาพักผู้โดยสาร บนรถยนต์ ห้างนา ตามป่าเขา เป็นต้น ผู้ที่มีหน้าที่ต้องแจ้งการตาย ได้แก่
          1. บุคคลที่ไปพบผู้เสียชีวิตในขณะที่เกิดเหตุ
          2. ผู้พบศพ
          การแจ้งการตายกรณีนี้ จะต้องทำการแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพ โดยวิธีแจ้งการตายและหลักฐานในการแจ้งนั้น ให้ใช้เช่นเดียวกันกับกรณีคนเสียชีวิตในบ้าน

การแจ้งการตายเกินกำหนดเวลา
          เมื่อมีคนเสียชีวิตแล้วไม่ได้มีแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย ผู้มีชื่อเป็นเจ้าบ้านที่มีคนเสียชีวิต หรือที่ผู้พบศพ สามารถไปขอแจ้งการตายเกินกำหนดเวลาได้ โดยจะต้องเสียค่าปรับตามความผิด ฐานไม่แจ้งการตายภายในกำหนด

การแจ้งตายกรณีพบศพโดยไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร
          ผู้พบศพจะต้องไปทำการแจ้งการตายเช่นเดียวกับกรณีคนตายในบ้าน เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งแล้ว ก็จะต้องทำการแจ้งไปยังพนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ไปทำการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายเสียก่อน เพื่อให้ทราบว่าคนตายเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด เมื่อได้รับแจ้งความเห็นจากพนักงานสอบสวนแล้ว จึงจะออกใบตายหรือใบมรณบัตรได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก ของบทความนี้