คู่สมรส ก็เป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกเช่นกัน

          ถ้าเจ้ามรดกยังมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น กฎหมายก็บอกเอาไว้ว่า คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ก็เป็นทายาท มีสิทธิได้รับมรดกเหมือนกับทายาทคนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน โดยคู่สมรสที่มีสิทธินี้ ต้องเป็นคู่สมรสที่ได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้ามรดกโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายด้วยนะครับ

          ที่นี้เรามาดูส่วนแบ่งมรดกที่จะได้รับ ของคู่สมรสกันครับ ว่ามีสิทธิตามกฎหมายอย่างไร
          เบื้องต้นเมื่อคู่สมรสตาย และมีทายาทที่เป็นญาติอยู่ การจะแบ่งมรดกได้นั้น จะต้องมีการแบ่งแยกทรัพย์สินต่างๆ ของคู่สมรสออกมาก่อนว่า ทรัพย์สินส่วนไหนเป็นสินสมรสที่ต้องแบ่งให้กับคู่สมรส และทรัพย์สินส่วนไหนเป็นทรัพย์มรดกของคู่สมรสที่จะตกทอดไปยังทายาทต่อไป

          เมื่อทำการแบ่งแยกทรัพย์สินของคู่สมรสได้แล้ว เราก็กลับมาพิจารณาในเรื่องของส่วนแบ่งมรดกของคู่สมรสกันครับ โดยลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

          1. ถ้ามีทายาทซึ่งเป็นลูก หรือมีผู้รับมรดกแทนที่อยู่ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดก เสมือนว่าตัวเองเป็นทายาทชั้นลูกนั้น

          2. ถ้ามีทายาทซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ และไม่มีทายาทซึ่งเป็นลูก หรือทายาทซึ่งเป็นพ่อแม่อยู่ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิได้รับมรดกครึ่งหนึ่ง หากกรณีมีทายาทซึ่งเป็นพ่อแม่อยู่ แต่ไม่มีทายาทซึ่งเป็นลูก คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีสิทธิได้รับมรดกครึ่งหนึ่งเช่นกัน

          3. ถ้ามีทายาทซึ่งเป็น พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือมีทายาทซึ่งเป็น ลุง ป้า น้า อา หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิได้รับมรดก 2 ใน 3 ส่วน

          4. ถ้าไม่ทายาทคนใดอยู่เลย อย่างนี้ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็จะมีสิทธิได้รับมรดกไปทั้งหมดเลยครับ

          ทั้งหมดที่ได้กล่าวเอาไว้นี้ เป็นสิทธิของการเป็นทายาโดยธรรมของคู่สมรสตามกฎหมาย ที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกจากคู่สมรสของตัวเองด้วยครับ