สิทธิในที่ดิน
          การที่จะเป็นเจ้าของที่ดินได้นั้น เราไม่สามารถจะเอาที่ดินมาเป็นของเราเองได้ โดยไร้การรับรองหรือการคุ้มครองจากกฎหมาย เพราะว่าหากไม่มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองหรือควบคุมไว้ ปัญหาการแย่งชิงที่ดินระหว่างชาวบ้านประชาชนก็จะเกิดขึ้น โดยคนที่มีกำลังมากกว่า พรรคพวกเยอะกว่า ก็จะใช้กำลังเข้ามาแย่งชิงเอาที่ดินนั้นไปเสีย จากนั้นก็อาจจะมีคนที่เก่งกว่า มีกำลังมากยิ่งกว่าก็จะเข้ามาแย่งชิงที่ดินเพื่อเอามาเป็นของตัวเองต่อไปเป็นทอดๆไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ บ้านเมืองของเราคงวุ่นวายน่าดูชมเลยนะครับ

          กฎหมายได้วางหลักเกณฑ์ให้ชาวบ้านสามารถมีสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินได้ โดยการให้ชาวบ้านประชาชนที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อน สามารถไปยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ และเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ก็จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้บุคคลที่ขอที่ดินนั้นต่อไป

          หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น ก็ได้มีการแบ่งแยกเป็น 2 ประเภท ซึ่งก็คือ

          1. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ คือ เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดิน เพื่อรับรองความเป็นเจ้าของในที่ดินแปลงนั้น โดยหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นคือ
             -โฉนดที่ดิน ซึ่งมีอยู่ 6 แบบ คือ น.ส.4 ก. , น.ส.4 ข. , น.ส.4 ค. , น.ส.4 , น.ส.4 ง. และ น.ส.4 จ.
             -โฉนดแผนที่
             -โฉนดตราจอง
             -ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”

          2. หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง คือ เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดิน เพื่อรับรองว่า ผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นๆ เท่านั้น แต่ไม่ได้รับรองว่า บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด เอกสารที่กล่าวมาคือ
             -หนังสือรับรองการทำประโยชน์ คือ
                 น.ส.3 ก. เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
                 น.ส.3 ข. เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
                 น.ส.3 เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่ออกในท้องที่อื่นๆ
             -ใบจอง คือ หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว ซึ่งก็คือ ใบ น.ส.2 หรือ น.ส.2 ก.
             -ใบไต่สวน หรือ หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน ซึ่งก็คือ ใบ น.ส.5

          ข้อแตกต่าง ระหว่าง หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ กับ หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง คือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์นั้น เป็นหนังสือที่แสดงว่า คนที่มีชื่อในโฉนดนั้น เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นอย่างถูกต้อง ส่วนหนังสือแสดงสิทธิครอบครอง เป็นเพียงหนังสือที่แสดงว่า ผู้ที่มีชื่อในหนังสือนั้น เป็นผู้มีสิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นเท่านั้นครับ
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ