ผู้ทำการหมั้น จะต้องมีอายุครบ 17 บริบูรณ์

          การหมั้นนั้น กฎหมายได้กำหนดเกณฑ์อายุของบุคคลเอาไว้ว่า ชายหญิงที่จะสามารถทำการหมั่นกันได้นั้น จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุต่ำกว่า หรืออายุต่ำกว่าทั้งสองคน การทำสัญญาหมั้นนั้นจะตกเป็นโมฆะไปทัน     

          หากผู้ที่จะทำการหมั้นนั้น มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว กฎหมายบอกว่าผู้นั้นสามารถทำการหมั้นได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาตจากใครก่อน แต่หากผู้ที่จะทำการหมั้นนั้น มีอายุเกิน 17 ปีไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ กฎหมายก็บอกว่าบุคคลคนนั้นยังเป็นผู้เยาว์อยู่  ดังนั้นหากจะทำการหมั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนเสมอ

          กรณีหากมีคนไม่รู้ ได้ไปทำการหมั้นในขณะที่ตัวเองยังมีอายุไม่ครบ 20 ปี และการหมั้นนั้นก็ไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองเลย ผลของการหมั้น กฎหมายก็บอกว่าเป็นโมฆียะ ซึ่งผลที่เข้าใจได้ก็คือ การหมั้นนั้นไม่สมบูรณ์ พ่อแม่ผู้ปกครองของคู่หมั้นฝ่ายที่มีอายุยังไม่ถึง 20 ปีนั้น สามารถจะขอเพิกถอนการหมั้นนั้นได้ หรือกลับกัน จะให้การรับรองการหมั้น โดยการให้ความยินยอมในภายหลังก็ได้เช่นกันครับ