script>

การเลิกสัญญาหมั้น เพราะเหตุไม่สมควรจะสมรสด้วย

          การหมั้น กฎหมายถือว่าเป็นการทำสัญญาอย่างหนึ่ง ดังนั้นตามที่ทราบกัน ตามธรรมดาของการสัญญาทั่วไป ก็อาจมีการทำผิดสัญญากันได้ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา หรือแม้กระทั้งมีเหตุบางอย่างที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องมีการบอกเลิกสัญญาขึ้นได้เป็นต้น ซึ่งเมื่อเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมา นั่นก็แปลว่า มันได้ก่อความเสียหายให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขึ้นมาแล้ว เมื่อเป็นอย่างนี้ กฎหมายจึงได้กำหนดสิทธิให้กับแต่ละฝ่าย ที่จะเรียกร้องเอากับตัวคู่หมั้น หรือกับบุคคลภายอื่นๆ ที่ร่วมก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมาอีกด้วย

          การหมั้นนั้น ตามปกติก็สามารถที่จะเลิกสัญญากันได้อยู่แล้ว โดยฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาก็อาจจะต้องชดใช้ค่าทดแทนในความเสียหายที่คู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้รับด้วย แต่ว่าในเรื่องของการบอกเลิกสัญญาหมั้นนี้ มันก็เหตุที่อาจจะเกิดจากการที่คู่หมั้นฝ่ายหนึ่งได้ไปทำอะไรบางอย่าง เป็นเหตุให้คู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากจะสมรสด้วย อย่างเช่น คู่หมั้นฝ่ายชายมีนิสัยชอบทำร้ายร่างกาย, คู่หมั้นฝ่ายหนึ่งไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับชายหรือหญิงอื่น, คู่หมั้นฝ่ายหนึ่งติดยาเสพติด, คู่หมั้นเป็นคนจิตไม่ปกติ ฯลฯ

          เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างข้างต้น คู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถจะบอกเลิกสัญญาหมั้นได้ โดยอ้างเหตุผลที่ไม่สมควรที่จะสมรสดังกล่าวมาได้ด้วย

          และเมื่อทำการบอกเลิกสัญญาหมั้น ด้วยเหตุผลที่คู่หมั้นอีกฝ่ายไม่ควรจะสมรสด้วยแล้ว ฝ่ายที่บอกเลิกสัญญา หากเป็นฝ่ายชายบอกเลิกสัญญาเนื่องจากฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิด ฝ่ายชายมีสิทธิเรียกให้ฝ่ายหญิงคืนของหมั้นให้กับฝ่ายชาย แต่หากฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา เนื่องจากฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิด ฝ่ายหญิงก็ไม่ต้องคืนของหมั้นให้กับฝ่ายชายแต่อย่างใดครับ