เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย

Full Version: ข้อสอบกฏหมาย
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

LAW

นาย ก.ขับรถชน นาง ข ขณะเดินข้ามถนน ทำให้นาง ข ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตต่อมาที่โรงพยาบาล ก่อนที่นาง ข จะเสียชีวิต มีค่าใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงิน 2 แสน บาท ดังนั้น ให้ท่านวินิจฉัยว่า การกระทำของนาย ก. เป็นความผิดตามกฏหมายใด้บ้าง เพราะเหตุใด