เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย

Full Version: สามีไปมีเมียน้อย โดนเมียน้อยโทรด่า
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Arnajak

โทรด่า เหี้ย สัตว์ สารพัด พูดเรื่องพ่อแม่ ดูถูกเหยียดหยาม จะจ้างคนมารื้อบ้าน ซึ่งแม่เป็นโรคหัวใจ เขาโทรมาให้แม่คิด หวังว่าแม่จะหัวใจกำเริบ

ผู้เยี่ยมชม

หากจดทะเบียนสมรส สามารถฟ้องเรียกเงินทดแทนจากเมียน้อยได้