เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย

Full Version: การใช้ที่ดินในกรรมสิทธิ์ร่วม
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

ease

Huh  ที่ดินมรดก มี 4 กรรมสิทธิ์ แบ่งแยกไม่ลงตัว  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (3 :1 )  1กรรมสิทธิ์(พี่คนโต) ใช้ประโยชน์ทำกินจากที่ดินนี้มานานเป็นเวลาเกิน 10 ปีโดยไม่ปัญหาใดๆ ระหว่างกัน 

ในปัจจุบันหลังจากมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องการแบ่งแยก ก็ไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์มากนัก แต่มีอีก 1 ใน 3 กรรมสิทธิ์ ได้ว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเข้าไปปรับปรุงที่ดิน เพื่อทำเกษตร  แต่ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเดิม(พี่คนโต)ไม่ยินยอม จะได้หรือไม่ และจะจบเรื่องราวปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร

ผู้เยี่ยมชม

หลักการแบ่งง่ายๆ ก็แบ่งตามลำดับ ในจำนวนที่เท่าๆ กัน