เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย

Full Version: จดทะเบียนสมรสซ้อน / สินสมรสจากทะเบียนสมรสซ้อน มีผลทางกฎหมายอะไรหรือไม่ครับ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

ข้าวปั้น

จดทะเบียนสมรสซ้อน / สินสมรสจากทะเบียนสมรสซ้อน มีผลทางกฎหมายอะไรหรือไม่ครับ

มีคำถามอยากถามดังนี้ครับ นาย A จดทะเบียนกับนาง ก มีลูกกันสามคน ต่อมา นาย A ไปจดทะเบียนซ้อนกับนาง ข มีลูกหนึ่งคน ลูกของนาง ข. นาย A เป็นบิดาตามสูติบัตร 

1. ทะเบียนสมรสซ้อนระหว่างนาย A กับนาง ข ถือเป็นโฆฆะทันที ใช่หรือไม่ครับ
2. สินสมรสที่เกิดระหว่าง นาย A กับนาง ข. ถือเป็นสินสมรสหรือไม่ และถ้าไม่ ทรัพย์สินชื่อนาง ข เป็นของนาง ข. คนเดียวใช่หรือไม่
3. ถ้านาง ข. ตาย ทรัพย์สินหรือมรดก ตกเป็นของลูกนาง ข.หรือไม่ครับ
4.. ถ้านาง ก ที่ถือทะเบียนสมรสอันแรก ตาย สิ้นสุดการสมรส ทะเบียนสมรส นาง ข. ยังถือเป็นโฆฆะหรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ

ผู้เยี่ยมชม

1.การจดทะเบียนสมรสซ้อน จะเป็นโมฆะต่อเมื่อได้มีคำสั่งจากศาลให้การจดทะเบียนสมรสนั้นเป็นโมฆะ ซึ่งจะมีผลเป็นโมฆะย้อนกลับไปตั้งแต่มีการจดทะเบียนสมรส แต่ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งของศาล การจดทะเบียนสมรสซ้อนนั้นก็จะยังคงมีผลเป็นสามีภรรยากันอยู่
2.ทรัพย์ที่ได้มาก่อนที่จะมีการยกเลิกการจดทะเบียนสมรส ก็ถือว่าเป็นสินสมรส หรือเป็นทรัพย์สินที่ทำมาหาได้มาด้วยกัน แล้วแต่กรณี
3.ทรัพย์สินของนาง ข. ก็ตกเป็นมรดกของนาง ข.
4.การจดทะเบียนสมรสซ้อนตกเป็นโมฆะตามกฎหมาย แต่จะมีผลเป็นโมฆะจริงๆ ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งจากศาลว่าเป็นโมฆะก่อน ดังนั้นหากไม่มีคำสั่งว่าการสมรสซ้อนเป็นโมฆะจากศาล การสมรสของนาง ข. ก็ยังไม่เป็นโมฆะ