ทำสัญญา ไม่ได้กำหนดเรื่องของดอกเบี้ย
          ในการทำสัญญากู้ยืมเงิน หรือการทำสัญญาอย่างอื่นที่ตามปกติมีการคิดดอกเบี้ยแก่กันนั้น หากปรากฏว่าในขณะทำสัญญานั้น ไม่ได้มีการกำหนดเรื่องของดอกเบี้ยลงไว้ในสัญญาเลย หรือกำหนดเรื่องของดอกเบี้ยเอาไว้ ว่าสามารถเรียกดอกเบี้ยกันได้ แต่ว่าไม่ได้กำหนดลงไปว่า สามารถเรียกดอกเบี้ยต่อกันในอัตรากี่บาทต่อปี กรณีเหล่านี้ เมื่อเรื่องดอกเบี้ยไม่ชัดเจน กฎหมายจึงได้กำหนดให้คู่สัญญาสามารถเรียกดอกเบี้ยกันได้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

                                                     *********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7
          “ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กัน และมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรม หรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี”

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2762/2549 
          สัญญากู้ยืมเงินทั้งสองฉบับ ที่โจทก์ทำสัญญาไว้กับจำเลยที่ 1 นั้น ระบุว่าโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายจึงเป็นกรณีมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยชัดแจ้ง จึงต้องตีความเป็นคุณแก่ผู้กู้ซึ่งเป็นผู้ต้องเสียในมูลหนี้ โจทก์ในฐานะผู้ให้กู้จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 7 โจทก์จะนำพยานบุคคลมาสืบว่าได้มีการตกลงกันด้วยวาจาให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือนไม่ได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ