การระวังรักษา ทรัพย์สินที่ทำสัญญาขายฝาก

          การขายฝาก กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จะถูกโอนไปเป็นของผู้ซื้อฝาก ดังนั้นผู้ซื้อฝากจึงมีฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ที่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของตัวเองได้ แต่ขณะเดียวกัน ทรัพย์สินที่ขายฝากก็อาจจะต้องกลับไปเป็นของผู้ขายฝากได้ ยามเมื่อผู้ขายฝากมาทำการไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากกลับคืนไป ดังนั้นในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝาก ผู้ซื้อฝากก็ควรที่จะใช้ทรัพย์สินอย่างปกติธรรมดา อย่างที่เจ้าของทรัพย์สินโดยทั่วไปเขาใช้กัน คือ พึงใช้พร้อมทั้งสงวนและรักษาทรัพย์สินนั้นด้วย

          หากผู้ซื้อฝาก ได้ใช้ทรัพย์ตามปกติ เมื่อผู้ขายฝาก หรือผู้มีสิทธิไถ่ถอน ได้มาทำการไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากคืน ผู้ซื้อฝาก หรือผู้รับการไถ่ถอน จะต้องส่งคืนทรัพย์สินที่ขายฝาก ให้กับผู้ที่มาไถ่ถอน ตามสภาพของทรัพย์สินที่เป็นอยู่ในขณะเวลาที่ไถ่ถอนทรัพย์สินนั้น โดยไม่ต้องชดใช้ความเสียหายแต่อย่างใด

          ในกรณีที่ทรัพย์สินขายฝาก ได้ถูกทำลายไป หรือเสื่อมเสียไป เพราะความผิดของผู้ซื้อฝาก หรือทายาทของผู้ซื้อฝาก กรณีนี้ผู้ซื้อฝาก จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ไถ่ถอนด้วย

                                                   **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 501  ทรัพย์สินซึ่งไถ่นั้น ท่านว่าต้องส่งคืนตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาไถ่ แต่ถ้าหากว่าทรัพย์สินนั้นถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซื้อไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 517/2495
          ในการขายฝากช้างกันนั้น  ถ้าผู้ซื้อฝากใช้ช้างให้ทำการงานเกินสมควร แม้ช้างเจ็บป่วยก็ไม่ให้หยุดพักรักษาช้างสมบูรณ์ดีเสียก่อน  กลับใช้งานจนช้างตาย  ดังนี้  ผู้ซื้อฝากต้องรบผิดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ขายฝากตาม ป.ม.แพ่งฯมาตรา  501
          โจทก์ที่  1  ซื้อช้างจากโจทก์ที่  2  ชำระราคาช้าง  และส่งมอบช้างกันเสร็จเด็ดขาดแล้ว  แต่ยังมิได้โอนตั๋วพิมพ์รูปพรรณ  ต่อมาโจทก์ที่  1  เอาช้างนั้นไปขายฝากไว้แก่จำเลย  แต่ให้โจทก์ที่  2  เป็นคู่สัญญากับจำเลยในการทำสัญญาขายฝากที่อำเภอ  เพราะยังมีชื่อโจทก์ที่ 2  เป็นเจ้าของในตั๋วพิมพ์รูปพรรณอยุ่  ดังนี้  ภายหลังจำเลยทำช้างตายโดยความผิดของจำเลย  โจทก์ที่  1  และโจทก์ที่  2  ย่อมมีอำนาจมาเป็นโจทก์ร่วมกัน  ฟ้องอำนาจเป็นโจทก์ร่วมกัน  ฟ้องจำเลยให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่  1  ซึ่งเป็นเจ้าของช้างที่แท้จริง ได้

กลับหน้าแรก

ไปหน้าหลักบทความ