ผลของการใช้สิทธิ ไถ่ถอนทรัพย์สินคืน

          ถ้าผู้มีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สิน ได้มาไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝาก ภายในกำหนดเวลาตามสัญญา หรือภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย หรือได้มีการนำเงินไปวางเป็นค่าสินไถ่ ต่อสำนักงานวางทรัพย์ ภายในกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนแล้ว พร้อมกับการสละสิทธิในการถอนเงินที่ได้วางไว้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝาก ก็จะโอนกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ถอน

          ทั้งนี้ ผู้ไถ่ถอนจะได้รับทรัพย์สินคืนไปโดยปลอดจากสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย หากทรัพย์สินที่ส่งคืนนั้น มีความผูกพันใด ๆ ที่ผู้ซื้อฝาก หรือทายาท หรือผู้รับโอนจากผู้ซื้อฝาก ได้ก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างเวลา ก่อนมีการไถ่ถอนทรัพย์สินกันนั้น ความผูกพันหรือสิทธิต่าง ๆ ที่มีนั้น จะไม่มีผลผูกพันไปถึงผู้ไถ่ถอนแต่อย่างใด  

          ข้อยกเว้นสิทธิการเช่า กรณีที่มีการเช่าทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการขายฝาก ซึ่งสัญญาเช่านั้นได้จดทะเบียนการเช่าทรัพย์สิน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และการเช่านี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ขายฝาก กรณีนี้ ก็ให้สัญญาเช่ามีผลต่อไป แต่ระยะเวลาเช่าที่เหลือ กฎหมายห้ามไม่ให้เกิน 1 ปี โดยสัญญาเช่าที่เหลือนี้ จะเป็นความผูกพันตามสัญญาเช่าระหว่าง ผู้ไถ่ถอนและผู้เช่าทรัพย์สิน

                                                     **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 502  ทรัพย์สินซึ่งไถ่นั้น ท่านว่าบุคคลผู้ไถ่ย่อมได้รับคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ซึ่งผู้ซื้อเดิม หรือทายาท หรือผู้รับโอนจากผู้ซื้อเดิมก่อให้เกิดขึ้นก่อนเวลาไถ่

          ถ้าว่าเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากอันได้จดทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วไซร้ ท่านว่าการเช่านั้นหากมิได้ทำขึ้นเพื่อจะให้เสียหายแก่ผู้ขาย กำหนดเวลาเช่ายังคงมีเหลืออยู่อีกเพียงใด ก็ให้คงเป็นอันสมบูรณ์อยู่เพียงนั้น แต่มิให้เกินกว่าปีหนึ่ง

ตัวอย่างคดี


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 406/2501
          ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน (ห้องแถว) ซึ่งมีผู้เช่าอยู่ย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิ์และหน้าที่ของผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าของเดิม
          การที่ผู้ขายฝากได้รับรองสิทธิในการเช่าห้อง ซึ่งมีผู้เช่าทำสัญญาจดทะเบียนการเช่ากับผู้รับซื้อฝากไว้แล้วนั้น เมื่อผู้ขายฝากไถ่คืนมา การเช่ายังคงมีผลต่อไปตามมาตรา 569 ผู้เช่าไม่จำต้องบอกกล่าวเป็นการแสดงเจตนาว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาเช่าอย่างไรตามมาตรา 374 อีก และกรณีเช่นนี้ไม่เข้าข่ายมาตรา 502 เพราะผู้ขายฝากซึ่งไถ่คืนมานั้นได้ทำสัญญาประนีประนอมกับผู้ซื้อฝากให้การเช่ามีผลต่อไป

กลับหน้าแรก

ไปหน้าหลักบทความ