ข้อจำกัดสิทธิผู้ซื้อฝาก ไม่ให้ขายทรัพย์สิน

          ในการทำสัญญาซื้อฝาก คู่สัญญา ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายฝาก จะตกลงกันในสัญญา กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ซื้อฝาก นำทรัพย์สินที่ขายฝากไปขายให้กับคนอื่นได้ ซึ่งหากผู้ซื้อฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญา นำทรัพย์สินที่ขายฝากไปขายให้กับคนอื่น กรณีนี้ผู้ซื้อฝากก็จะต้องรับผิดต่อผู้ขายฝาก ต่อความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากการที่ผู้ซื้อฝากผิดสัญญาข้อตกลง

          กรณีผู้ซื้อฝากฝ่าฝืนข้อสัญญา แล้วเกิดความเสียหายอย่างใดขึ้นมา เช่น ทรัพย์สินเกิดชำรุดเสียหาย, ทรัพย์สินสูญหายไป, หรือทำให้ไม่สามารถทำการไถ่ถอนทรัพย์สินกลับมาได้ กรณีเหล่านี้ผู้ซื้อฝาก ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด

          สัญญาขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายจะโอนไปยังผู้ซื้อฝาก เมื่อผู้ซื้อฝากเป็นเจ้าของทรัพย์สินแล้ว ผู้ซื้อฝากก็ย่อมมีสิทธิที่จะนำทรัพย์สินไปขาย, โอน, จำนำ, จำนอง หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับทรัพย์สินก็ได้

                                                    *********** 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
           มาตรา 493  ในการขายฝาก คู่สัญญาจะตกลงกันไม่ให้ผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากก็ได้ ถ้าและผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินนั้นฝ่าฝืนสัญญาไซร้ ก็ต้องรับผิดต่อผู้ขายในความเสียหายใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น

กลับหน้าแรก

ไปหน้าหลักบทความ