บุคคลผู้มีสิทธิขอไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืน

          ในสัญญาขายฝาก บุคคลผู้มีสิทธิขอไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนได้นั้น คือ

            1.ผู้ขายฝาก หรือทายาทของผู้ขายฝาก ในส่วนของทายาทผู้ขายฝากนั้น เป็นกรณีที่ผู้ขายฝาก ได้ตายก่อนไปทำการไถ่ทรัพย์สินคืน ซึ่งสิทธิในการไถ่ ถือเป็นมรดกของผู้ขายฝาก ที่ตกทอดไปยังทายาท ดังนั้นหากผู้ขายฝากตาย ทายาทของผู้ขายฝาก สามารถไปไถ่ทรัพย์สินคืนมาได้
  
            2.ผู้รับโอนสิทธิ ในการขอไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก หมายถึง ผู้รับโอนสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินตามสัญญาขายฝาก จากผู้ขายฝากเดิม ซึ่งเป็นไปโดยผลของสัญญา เช่น สัญญาซื้อขายสิทธิ ในการไถ่ทรัพย์สิน, สัญญาให้สิทธิในการไถ่ทรัพย์สิน, หรือแลกเปลี่ยนสิทธิการไถ่ เป็นต้น

            3.บุคคลซึ่งในสัญญาขายฝาก กำหนดไว้โดยเฉพาะ ว่าให้เป็นผู้ไถ่ทรัพย์สินคืนได้ เป็นบุคคลที่ผู้ซื้อและผู้ขายฝาก ได้ตกลงกำหนดเอาไว้ในสัญญา ให้เป็นผู้ที่สามารถเข้ามาไถ่ถอนทรัพย์สิน ตามสัญญาขายฝากได้ 

                                                     **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 497  สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้น จะพึงใช้ได้แต่บุคคลเหล่านี้ คือ
            (1) ผู้ขายเดิม หรือทายาทของผู้ขายเดิม หรือ
            (2) ผู้รับโอนสิทธินั้น หรือ
            (3) บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้

ตัวอย่างคดี


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2018/2530      
          ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 497 บุคคลที่จะใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากต้องเป็นผู้ขายเดิมทายาทผู้ขายเดิมผู้รับโอนสิทธิหรือบุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้เป็นการกำหนดตัวผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินไว้โดยเฉพาะเจาะจงแล้ว โจทก์มิใช่บุคคลที่มีสิทธิในการไถ่ที่ดินพิพาทตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้นแม้โจทก์จะเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 2 ผู้ขายฝากหรือไม่ก็ตามโจทก์จะอ้างเหตุว่าที่พิพาทเป็นสินสมรสและขอใช้สิทธิไถ่ที่พิพาทหาได้ไม่

กลับหน้าแรก

ไปหน้าหลักบทความ