ค่าฤชาธรรมเนียม การขายฝาก

          ค่าฤชาธรรมในการทำสัญญาขายฝากนั้น ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ไถ่ถอนทรัพย์สินคืน จะต้องเป็นฝ่ายชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการขายฝาก พร้อมกับการชำระสินไถ่ด้วย ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมในการทำเรื่องไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากนั้น ผู้ไถ่ถอนก็จะต้องชำระเองด้วยเช่นกัน

          แต่ทั้งนี้ คู่สัญญาขายฝาก สามารถตกลงกันเอง โดยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสียค่าฤชาธรรมเนียมฝ่ายเดียวก็ได้ หรือจะร่วมกันจ่ายก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากการจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

                                                     **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 500  ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ่งผู้ซื้อได้ออกไปนั้น ผู้ไถ่ต้องใช้ให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับสินไถ่

          ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์นั้น ผู้ไถ่พึงออกใช้

กลับหน้าแรก

ไปหน้าหลักบทความ