การซื้อขาย คืออะไร
          กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ไปให้กับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อได้ตอบแทนผู้ขาย โดยการให้เงิน หรือใช้ราคาทรัพย์สิน ให้กับผู้ขาย เป็นการตอบแทน

          การซื้อขาย เป็นสัญญาต่างตอบแทน คือ ต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน โดยผู้ขายจะเป็นลูกหนี้ ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตัวเอง ให้กับผู้ซื้อ และเป็นเจ้าหนี้ในการเรียกเงิน หรือราคาทรัพย์สิน เอาจากผู้ซื้อ  ส่วนผู้ซื้อนั้น เป็นลูกหนี้ ที่จะต้องให้เงิน หรือใช้ราคาแก่ผู้ขาย และเป็นเจ้าหนี้ มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขาย ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินมาให้ได้

                                                  **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 453  อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17923/2557
          แม้สัญญาหมาย จ.1 จะระบุชื่อสัญญาว่าสัญญาเช่า แต่เมื่อพิจารณาสาระสำคัญของเนื้อหา หาใช่เป็นเรื่องโจทก์ทั้งสองประสงค์จะครอบครองที่ดินเพื่อใช้หรือได้รับประโยชน์ในที่ดินชั่วระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ และโจทก์ทั้งสองได้ให้เงินแก่จำเลยเพื่อการนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 537 โดยแท้จริงไม่ แต่จุดประสงค์แห่งสัญญามุ่งเน้นเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินจากจำเลยเพื่อก่อสิทธิตาม ป.พ.พ. มาตรา 453 อันมีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขาย มิใช่เจตนาที่จะเช่าทรัพย์กันแต่อย่างใด สัญญาหมาย จ.1 จึงเป็นสัญญาซื้อขายมิใช่สัญญาเช่า
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ