ส่งมอบทรัพย์สินขาด ล้ำจำนวน หรือปนกับทรัพย์สินอื่น
          การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไป กรณีที่ผู้ขายได้ส่งมอบทรัพย์สินตามชนิด และตามประเภทที่ระบุเอาไว้ตามสัญญาซื้อขาย แต่ว่าการส่งมอบนั้น ผู้ขายได้ส่งมอบทรัพย์สินขาดไป หรือมากเกิน หรือส่งมอบทรัพย์สินปนกับทรัพย์สินอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งไม่ว่าผู้ขายจะส่งมามากน้อยกว่าสัญญา ผู้ซื้อก็มีสิทธิที่จะเลือกปฏิบัติดังนี้์
            1.หากผู้ขายส่งมอบทรัพย์สิน น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ซื้อจะปัดไม่รับมอบทรัพย์สินทั้งหมด หรือจะรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้ก็ได้ แต่ต้องใช้ราคาตามส่วนที่รับมา
            2.หากผู้ขายส่งมอบทรัพย์สิน มากกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ซื้อจะบอกปัดไม่รับทรัพย์สินทั้งหมดก็ได้ หรือจะรับเอาทรัพย์สินเพียงเท่าที่ระบุไว้ในสัญญา หรือจะรับเอาทรัพย์สินทั้งหมด แล้วชดใช้ราคาตามส่วนที่เกินมาก็ได้
            3.หากผู้ขายส่งมอบทรัพย์สิน ปนกับทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในสัญญา ผู้ซื้อจะปัดไม่รับทั้งหมด หรือจะรับเอาไว้เฉพาะทรัพย์สินที่ระบุเอาไว้ในสัญญาก็ได้ ตามแต่จะเลือก

                                                    **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 465  ในการซื้อขายสังหาริมทรัพย์นั้น

            (1) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยกว่าที่ได้สัญญาไว้ ท่านว่าผู้ซื้อจะปัดเสียไม่รับเอาเลยก็ได้ แต่ถ้าผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้ ผู้ซื้อก็ต้องใช้ราคาตามส่วน
            (2) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินมากกว่าที่ได้สัญญาไว้ ท่านว่าผู้ซื้อจะรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้แต่เพียงตามสัญญาและนอกกว่านั้นปัดเสียก็ได้ หรือจะปัดเสียทั้งหมดไม่รับเอาไว้เลยก็ได้ ถ้าผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินอันเขาส่งมอบเช่นนั้นไว้ทั้งหมด ผู้ซื้อก็ต้องใช้ราคาตามส่วน
            (3) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินตามที่ได้สัญญาไว้ระคนกับทรัพย์สินอย่างอื่นอันมิได้รวมอยู่ในข้อสัญญาไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจะรับเอาทรัพย์สินไว้แต่ตามสัญญา และนอกกว่านั้นปัดเสียก็ได้ หรือจะปัดเสียทั้งหมดก็ได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ