สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขาย จนกว่าจะใช้ราคา
          ถ้าในสัญญาซื้อขาย ไม่ได้กำหนดระยะเวลา หรือไม่ได้กำหนดให้ผู้ซื้อ ต้องนำเงินมาใช้ราคากับผู้ขายเมื่อใด ผู้ขายก็มีสิทธิที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินที่จะขายไว้ได้ จนกว่าผู้ซื้อจะนำเงินมาชำระให้กับผู้ขาย

          สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของผู้ขายนี้ แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปเป็นของผู้ขายแล้วก็ตาม ผู้ขายก็มีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินเอาไว้ได้ จนกว่าผู้ซื้อจะได้จ่ายเงิน แต่หากผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อไปแล้ว การยึดหน่วงทรัพย์สินของผู้ขาย ก็ไม่สามารถทำได้

                                                  **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 468  ถ้าในสัญญาไม่มีกำหนดเงื่อนเวลาให้ใช้ราคาไซร้ ผู้ขายชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายไว้ได้จนกว่าจะใช้ราคา

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4519/2530
          โจทก์ซื้อรถคันพิพาทจากจำเลยที่ 1 โดยชำระราคาบางส่วนและได้กรรมสิทธิในรถคันพิพาทแล้ว แต่โจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ 1 ยึดรถไปเพราะโจทก์ยังชำระราคารถคันดังกล่าวไม่ครบตามสัญญา และหนี้นั้นถึงกำหนดชำระแล้วจำเลยที่ 1 ซึ่งครอบครองรถคันพิพาทอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายย่อมมีสิทธิยึดหน่วงรถคันดังกล่าวไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ ครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 241 และมาตรา 468
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ