ผู้ซื้อล้มละลาย ก่อนส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย
          สัญญาซื้อขาย หากผู้ซื้อเป็นบุคคลล้มละลาย ก่อนที่ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สิน หรือผู้ซื้อเป็นบุคคลล้มละลายอยู่แล้ว ในขณะทำสัญญาซื้อขายกัน กรณีนี้หากผู้ขายทราบ ผู้ขายสามารถที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินที่ซื้อขายกันได้ จนกว่าผู้ซื้อจะเอาเงินมาจ่าย หรือได้หาหลักประกันมาวางไว้กับผู้ขาย

          กรณีที่ผู้ซื้อ ได้นำหลักทรัพย์มาวางไว้เป็นประกันกับผู้ขาย เพื่อเป็นหลักประกันว่า จะนำเงินมาจ่ายค่าทรัพย์สินที่ซื้อขาย หากผู้ซื้อทำให้หลักทรัพย์ที่นำมาวางไว้ เสื่อมราคา หรือทำให้หลักทรัพย์ลดน้อยลงกว่าเดิม กรณีนี้ผู้ขาย ก็มีสิทธิที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินที่ซื้อขายกันไว้ได้ จนกว่าผู้ซื้อจะหาหลักประกันที่สมควรมาวางไว้ แม้ว่าในสัญญาจะมีเงื่อนไขให้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย ให้กับผู้ซื้อก่อนก็ตาม

                                                    **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 469  ถ้าผู้ซื้อล้มละลายก่อนส่งมอบทรัพย์สินก็ดี หรือผู้ซื้อเป็นคนล้มละลายแล้วในเวลาซื้อขายโดยผู้ขายไม่รู้ก็ดี หรือผู้ซื้อกระทำให้หลักทรัพย์ที่ให้ไว้เพื่อประกันการใช้เงินนั้นเสื่อมเสียหรือลดน้อยลงก็ดี ถึงแม้ในสัญญาจะมีกำหนดเงื่อนเวลาให้ใช้ราคา ผู้ขายก็ชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินซึ่งขายไว้ได้ เว้นแต่ผู้ซื้อจะหาประกันที่สมควรให้ได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ