ผู้ขายไม่ต้องรับผิด ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีภาระจำยอม
          ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้าอสังหาริมทรัพย์ ติดภาระจำยอมตามกฎหมาย ในการซื้อขายทรัพย์สินนั้น ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อ ในเรื่องของการรอนสิทธิ เว้นไว้แต่ ผู้ขายได้รับรองเอาไว้ในสัญญาว่า ทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น ปลอดจากภาระจำยอม กรณีผู้ขายจะต้องรับผิดต่อผู้ซื้อ ในกรณีผู้ซื้อถูกรอนสิทธิด้วย

                                                   **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 480  ถ้าอสังหาริมทรัพย์ต้องศาลแสดงว่าตกอยู่ในบังคับแห่งภาระจำยอมโดยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิด เว้นไว้แต่ผู้ขายจะได้รับรองไว้ในสัญญาว่าทรัพย์สินนั้นปลอดจากภาระจำยอมอย่างใด ๆ ทั้งสิ้น หรือปลอดจากภาระจำยอมอันนั้น
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ