สัญญาไม่ต้องรับผิด ในสัญญาซื้อขาย
          ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ที่ว่า ผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ซื้อขาย หรือไม่ต้องรับผิดชอบ หากทรัพย์สินที่ซื้อขายไปนั้น ถูกคนอื่นเข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าของ ข้อตกลงเหล่านี้ ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้ และมีผลบังคับกันตามกฎหมาย

          ถึงแม้ว่า ข้อตกลงที่ผู้ขาย ไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือไม่ต้องรับผิดหากทรัพย์สินที่ซื้อขายไปนั้น ถูกคนอื่นเข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าของ จะใช้บังคับกันได้ แต่ข้อตกลงเหล่านั้น ก็ไม่ทำให้ผู้ขาย พ้นความรับผิดชอบ ที่จะต้องส่งเงินคืนแก่ผู้ซื้อตามราคาของทรัพย์สินที่เสียหายไป เว้นแต่จะมีข้อตกลงกันว่า จะไม่ต้องคืนราคาในกรณีนี้ด้วย

          ข้อตกลงไม่ต้องรับผิด ที่ได้ทำกันนั้น ไม่คุ้มครองผู้ขาย ในกรณีที่ความชำรุดบกพร่องนั้น เกิดขึ้นเพราะผู้ขายได้ทำขึ้นเอง หรือผู้ขายรู้อยู่แล้วในเรื่องของความชำรุดของทรัพย์สิน หรือรู้ถึงเรื่องที่คนอื่นมีสิทธิในทรัพย์สินที่ซื้อขายแล้ว ปกปิดไม่ยอมแจ้งให้กับผู้ซื้อทราบ กรณีนี้ผู้ขายต้องรับผิดชอบ 

                                                   ***********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 483  คู่สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิก็ได้

          มาตรา 484  ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดนั้น ย่อมไม่คุ้มผู้ขายให้พ้นจากการต้องส่งเงินคืนตามราคา เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

          มาตรา 485  ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดนั้น ไม่อาจคุ้มความรับผิดของผู้ขายในผลของการอันผู้ขายได้กระทำไปเอง หรือผลแห่งข้อความจริงอันผู้ขายได้รู้อยู่แล้วและปกปิดเสีย
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ