หน้าที่ของผู้ซื้อทรัพย์สิน
          ผู้ซื้อมีหน้าที่รับมอบทรัพย์สินที่ซื้อ และเมื่อผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องรับมอบ ถ้าผู้ซื้อไม่ยอมรับมอบ โดยไม่มีเหตุจะอ้างได้ตามกฎหมาย ผู้ซื้อย่อมตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา

          ผู้ซื้อมีหน้าที่ชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อตามสัญญาซื้อขาย หากผู้ซื้อไม่ยอมชำระราคา ผู้ซื้อก็จะเป็นฝ่ายผิดสัญญานั้นไป

                                                   ***********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 486  ผู้ซื้อจำต้องรับมอบทรัพย์สินที่ตนได้รับซื้อและใช้ราคาตามข้อสัญญาซื้อขาย
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ