สัญญาซื้อขาย ไม่ได้กำหนดราคาซื้อขายกันไว้
          ราคาซื้อขาย ในสัญญาซื้อขายนั้น ถือเป็นสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย ซึ่งตามปกติในการทำสัญญาซื้อขาย ก็จะมีการกำหนดราคาซื้อขายเอาไว้ อย่างแน่นอนชัดเจน โดยราคาที่กำหนด ก็คือจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจะนำเอามามอบให้กับผู้ขาย

          คู่สัญญาซื้อขาย อาจจะไม่ได้ระบุราคาไว้ในสัญญาซื้อขายก็ได้ โดยคู่สัญญาอาจจะกำหนดราคาด้วยวิธีอย่างอื่นกันเอง กรณีนี้ก็สามารถที่จะทำได้ด้วยเช่นกัน ส่วนจะใช้วิธีอื่นในการกำหนดราคาก็เช่น ให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นคนกลาง เป็นคนกำหนดราคา เป็นต้น

          ถ้าในสัญญาซื้อขาย ไม่ได้กำหนดราคาเอาไว้อย่างแน่นอน เช่น ให้เป็นไปตามราคาตลาดที่ซื้อขายในขณะนั้น เป็นประมาณการ กรณีนี้กฎหมายก็กำหนดให้ ผู้ซื้อใช้ราคาแก่ผู้ขายตามสมควร ตามแต่กรณีที่เกิดขึ้นนั้น

                                                   **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 487  อันราคาทรัพย์สินที่ขายนั้นจะกำหนดลงไว้ในสัญญาก็ได้ หรือจะปล่อยไปให้กำหนดกันด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งดังได้ตกลงกันไว้ในสัญญานั้นก็ได้ หรือจะถือเอาตามทางการที่คู่สัญญาประพฤติต่อกันอยู่นั้นก็ได้

          ถ้าราคามิได้มีกำหนดเด็ดขาดอย่างใดดังว่ามานั้นไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจะต้องใช้ราคาตามสมควร
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ