ผู้ซื้อ มีสิทธิยึดหน่วงราคา เมื่อทรัพย์สินชำรุดบกพร่อง
          ขณะที่ส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย หรือเวลาใด ๆ ขณะทำสัญญาซื้อขาย หากผู้ซื้อพบความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ซื้อขาย กรณีนี้ผู้ซื้อ มีสิทธิที่ไม่จ่ายเงินค่าทรัพย์สินให้กับผู้ขายได้ โดยใช้สิทธิการยึดหน่วงราคาเอาไว้ก่อน เว้นแต่ผู้ขายจะได้หาหลักประกันที่สมควรมาวางเอาไว้กับผู้ซื้อ

          การยึดหน่วงราคาทรัพย์สิน ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ขายนั้น ผู้ซื้อจะยึดหน่วงราคา ไม่ยอมชำระราคาทั้งหมด หรือแต่เฉพาะบางส่วนก็ได้ แล้วแต่กรณี

                                                      **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
         มาตรา 488  ถ้าผู้ซื้อพบเห็นความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินซึ่งตนได้รับซื้อ ผู้ซื้อชอบที่จะยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ได้ชำระไว้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่ผู้ขายจะหาประกันที่สมควรให้ได้

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13923/2555
          จำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อชำระค่าสินค้าแก่โจทก์ ต่อมาก่อนเช็คพิพาทถึงกำหนด จำเลยพบว่า
สินค้าที่โจทก์ส่งมอบแก่จำเลยตามใบสั่งซื้อ มีวาล์ว 10 ตัว จากจำนวนที่สั่งซื้อ 20 ตัว ชำรุดบกพร่องใช้การไม่ได้ ซึ่งโจทก์ในฐานะผู้ขายจะต้องรับผิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 472 วรรคหนึ่ง จำเลยจึงชอบที่จะยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ได้ชำระไว้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา 488 การที่จำเลยออกเช็คโดยจำนวนเงินตามเช็คเป็นการชำระค่าสินค้าทั้งหมดตามใบสั่งซื้อให้แก่โจทก์ แต่มีสินค้าบางส่วนชำรุดบกพร่อง อันมีเหตุให้จำเลยไม่ต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเช็คพิพาท จำเลยจึงชอบที่จะมีคำสั่งให้ธนาคารห้ามการใช้เงิน ต่อมาเมื่อเช็คพิพาทเรียกเก็บเงินไม่ได้ โจทก์ก็ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินตามเช็คพิพาทจากจำเลย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8141/2548
          การที่โจทก์ส่งมอบสินค้าและการที่ทำชำรุดบกพร่อง จำเลยชอบที่จะยึดหน่วงราคาสินค้าและค่าสินจ้างไว้ได้ ดังนี้ การชำระหนี้จึงยังมิได้กระทำลงเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ จะถือว่าจำเลยผิดนัดตั้งแต่วันครบกำหนดชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไม่ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 205 โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ย แต่เมื่อศาลกำหนดให้จำเลยใช้เงินจำนวนนี้ จึงเป็นหนี้เงินที่จำเลยต้องชำระตามคำพิพากษาและต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันที่โจทก์มีสิทธิจะได้รับ คือ นับจากวันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเป็นต้นไป
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ