สิทธิยึดหน่วงของผู้ซื้อ กรณีถูกข่มขู่
          ถ้าผู้ซื้อ ถูกผู้รับจำนอง หรือบุคคลภายนอก เข้ามาเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ขาย โดยทำการข่มขู่ว่าจะฟ้องผู้ซื้อเป็นคดีขึ้นมา หรือมีเหตุที่เห็นได้ว่า ผู้ซื้อจะถูดข่มขู่เช่นนั้น  กรณีนี้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะยึดหน่วงไม่ใช้ราคาทรัพย์สินให้กับผู้ขายได้ทั้งหมด หรือบางส่วน จนกว่าผู้ขายจะได้เข้ามาแก้ไขเรื่องข่มขู่ดังกล่าว หรือหาหลักประกันมาวางไว้กับผู้ซื้อ

          สิทธิยึดหน่วงราคาของผู้ซื้อนี้ จะต้องเป็นกรณีที่ผู้ซื้อ ยังไม่ได้จ่ายเงินชำระราคาให้กับผู้ขายไปทั้งหมด หากผู้หายชำระเงินให้กับผู้ขายไปแล้ว ผู้ซื้อก็สิ้นสิทธิที่จะยึดหน่วงราคาของผู้ขายได้ตามกฎหมาย แต่ผู้ซื้อก็อาจจะใช้สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย หรือใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณีได้

                                                     **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 489  ถ้าผู้ซื้อถูกผู้รับจำนองหรือบุคคลผู้เรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ขายนั้นขู่ว่าจะฟ้องเป็นคดีขึ้นก็ดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะถูกขู่เช่นนั้นก็ดี ผู้ซื้อก็ชอบที่จะยึดหน่วงราคาไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ดุจกัน จนกว่าผู้ขายจะได้บำบัดภัยอันนั้นให้สิ้นไป หรือจนกว่าผู้ขายจะหาประกันที่สมควรให้ได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ