กฎหมายทวงถามหนี้ ตอน 2
          2.ในการติดตามทวงหนี้ ผู้ทวงหนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  
               2.1.สถานที่ที่จะติดต่อกับลูกหนี้ ในการทวงหนี้จากลูกหนี้นั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีไปหาตัวลูกหนี้เองโดยตรง หรือด้วยวิธีส่งจดหมายทางไปรษณีย์ไปหาลูกหนี้นั้น ให้ติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้ให้ไว้แก่ทางเจ้าหนี้ กรณีที่ลูกหนี้ไม่ได้แจ้งสถานที่ติดต่อเอาไว้ หรือสถานที่ติดต่อที่ลูกหนี้แจ้งเอาไว้ตั้งแต่แรกนั้น ไม่สามารถติดต่อได้ (เคยติดต่อหรือแจ้งไปแล้ว) ผู้ทวงหนี้สามารถติดต่อไปยังภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน, ที่บ้านพักอาศัย, หรือสถานที่ทำงานของลูกหนี้ได้

               2.2.ช่วงเวลาที่ผู้ทวงหนี้สามารถทวงหนี้จากลูกหนี้ ไม่ว่าการทวงนั้นจะใช้วิธีให้บุคคลไปหา, ใช้โทรศัพท์, ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ เฟสบุ๊ค Line, หรือด้วยวิธีอื่นๆ สามารถจะทวงหนี้ได้ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม และในวันหยุดราชการ เวลา 8 โมงเช้าถึงเวลา 6 โมงเย็น เท่านั้น

               2.3.หากผู้ทวงหนี้นั้น เป็นผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงมาจากทางเจ้าหนี้ หรือเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจทวงหนี้ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจมาจากผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้ทั้งหลาย ในการทวงหนี้ ผู้ทวงหนี้จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล, ชื่อสำนักงานของผู้ทวงหนี้ที่สังกัดอยู่ และชื่อของเจ้าหนี้,  จำนวนหนี้, และหากกรณีผู้รับมอบอำนาจได้ทำการทวงหนี้ต่อหน้าลูกหนี้โดยตรง ผู้ทวงหนี้จะต้องแสดงหลักฐาน หรือหนังสือมอบอำนาจให้ลูกหนี้ดูด้วย  (มาตรา 9)

          3.ในกรณีที่ได้มีการทวงหนี้ และลูกหนี้จะชำระหนี้นั้น ผู้ทวงหนี้จะต้องมีหลักฐานการมอบอำนาจมาจากทางเจ้าหนี้ว่า ผู้ทวงหนี้นั้นมีอำนาจที่จะรับเงินจากลูกหนี้ได้  และเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว ผู้ทวงหนี้ก็จะต้องออกหลักฐานการรับเงินชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ด้วย (มาตรา 10)

          4.ห้ามผู้ทวงหนี้ ทำการทวงหนี้ลูกหนี้ในลักษณะต่อไปนี้ คือ

               4.1.ห้ามทวงหนี้ด้วยวิธีการข่มขู่  หรือใช้ความรุนแรง หรือด้วยวิธีอย่างอื่น ที่ทำให้ลูกหนี้ได้รับอันตรายต่อร่างกาย, ต่อชื่อเสียง หรือต่อทรัพย์สินของลูกหนี้เอง หรือทรัพย์สินของคนอื่น

               4.2.ห้ามทวงหนี้ด้วยวิธีใช้คำพูด หรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้ หรือดูหมิ่นคนอื่น

               4.3.ห้ามทำการทวงหนี้ด้วยวิธีการแจ้ง หรือเปิดเผยรายละเอียดของลูกหนี้ ที่เกี่ยวกับหนี้สินที่เกิดขึ้นของลูกหนี้ ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสียทราบ

               4.4.ห้ามทวงหนี้ด้วยวิธีส่งไปรษณียบัตร, เอกสารเปิดผนึกที่เปิดเผยต่อคนอื่น, หรือสื่ออย่างใดๆ ที่ทำให้คนอื่นทราบโดยทันทีว่า เป็นการทวงหนี้อย่างชัดเจน

               4.5.ในการทวงหนี้ด้วยวิธีส่งจดหมาย ห้ามมีการใช้ข้อความ, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์ หรือชื่อของสำนักงานของผู้ทวงหนี้ บนซองจดหมาย ในลักษณะที่ทำให้คนอื่นเข้าใจได้ทันทีว่า เป็นการส่งจดหมายทวงหนี้ 
               กรณีการทวงหนี้เป็นหนังสือบอกกล่าว เพื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลนั้น สามารถทำได้

                4.6.การทวงหนี้ด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมอย่างอื่น  (มาตรา 11)

          หากผู้ทวงหนี้คนใดทำผิดตามข้อ 4.1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 41)
          หากผู้ทวงหนี้คนใดทำผิดตามข้อ 4.2, 4.3, 4.4 และ 4.5 ก็จะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  (มาตรา 39)
กลับหน้าหลัก กฎหมายทวงถามหนี้ 
กลับหน้าแรก 
ติดตาม กฎหมายทวงถามหนี้ ตอน 3 กดที่นี้