กฎหมายทวงถามหนี้ ตอน 3
          5.ห้ามผู้ทวงหนี้ ทวงถามหนี้ในลักษณะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังต่อไปนี้

               5.1.ทวงหนี้โดยวิธีแสดงออก หรือใช้ข้อความ, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, หรือชุดเครื่องแบบ ที่ทำให้ลูกหนี้หรือคนอื่นเชื่อว่า ผู้ทวงหนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ, หน่วยงานของรัฐ, หรือเข้าใจว่าเป็นการกระทำของศาล

               5.2.ทวงหนี้โดยวิธีแสดงออก หรือใช้ข้อความที่ทำให้ลูกหนี้หรือคนอื่นเชื่อว่า การทวงหนี้นั้นเป็นการกระทำของทนายความ, ของสำนักงานทนายความ หรือสำนักงานกฎหมาย

               5.3.ทวงหนี้โดยวิธีแสดงออก หรือมีข้อความที่ทำให้ลูกหนี้หรือคนอื่นเชื่อว่า จะถูกดำเนินคดี จะถูกยึดทรัพย์สิน หรือจะถูกอายัดเงินเดือน

               5.4.ผู้ทวงหนี้ติดต่อกับลูกหนี้หรือคนอื่น หรือแสดงตัวเองกับลูกหนี้หรือคนอื่น เพื่อให้หลงเชื่อว่า ผู้ทวงหนี้ดำเนินการขอข้อมูลเพื่อนำเอาไปให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต หรือเป็นผู้รับจ้างหาข้อมูลให้กับบริษัทข้อมูลเครดิต (มาตรา 12)

           หากผู้ทวงหนี้คนใดทำผิดตามข้อ 5.1  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 41)

                         หากผู้ทวงหนี้คนใดทำผิดตามข้อ 5.2, 5.3 และ 5.4 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 40 )

          6.ห้ามทวงหนี้กับลูกหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมกับลูกหนี้ ในลักษณะ

               6.1.มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ (ยังไม่ได้มีการกำหนด)

               6.2.ผู้ทวงหนี้ได้มีการเสนอ หรือทำการจูงใจให้ลูกหนี้ทำการสั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ให้ ทั้งๆ ที่ผู้ทวงหนี้ก็รู้อยู่ว่า ลูกหนี้ไม่สามารถชำระนั้นได้ (มาตรา 13)

          หากผู้ทวงหนี้คนใด ทำผิดตามข้อ 6.2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 39)

          7.ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงหนี้ หรือทำการทวงหนี้ หรือทำการสนับสนุนให้มีการทวงหนี้ของคนอื่น เว้นแต่หนี้จะเป็นของสามี ภริยา พ่อแม่ หรือลูกของตัวเอง หรือเป็นเรื่องของการทำตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย

          “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง ข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง, หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม, ราชการส่วนภูมิภาค, ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (มาตรา 14)

          และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดทำผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 42)


กลับหน้าหลัก กฎหมายทวงถามหนี้ 
กลับหน้าแรก