สินสอด

          สินสอด เป็นทรัพย์สินของฝ่ายชายที่ได้มอบให้กับพ่อแม่ หรือผู้ที่ได้เลี้ยงดูฝ่ายหญิง เพื่อเป็นการตอบแทนการที่หญิงนั้นจะมาแต่งงานสมรสกับฝ่ายชาย ซึ่งตามประเพณีของเราก็มักจะถือเอาว่า เป็นค่าเลี้ยงดูหรือค่าน้ำนม ที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงนั้น ได้เสียไปจากการที่ต้องเลี้ยงดูฝ่ายหญิงจากตัวเล็กๆ จนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ จนจะมาเป็นภริยาของฝ่ายชายนั้นเอง

          สินสอดจะต้องเป็นทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงิน ทอง เพชร ที่ดิน รถยนต์ หรือของที่มีค่าอื่นๆ สินสอดนี้ฝ่ายชายจะมอบให้กับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงในขณะที่ทำการหมั้นกัน หรือจะมอบให้แก่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงในภายหลังก็ได้

          การให้สินสอดนี้ ฝ่ายชายเป็นคนมอบให้กับพ่อแม่ของฝ่ายหญิง ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่จริงๆ พ่อแม่ที่เป็นผู้รับบุญบุญธรรม หรือเป็นผู้ปกครองของฝ่ายหญิงนั้นเองตามกฎหมายเท่านั้น

         การให้เงินสินสอดของฝ่ายชายนี้ เป็นการมอบให้เพื่อเป็นการตอบแทนการที่หญิงนั้นจะมาแต่งงานสมรสกับฝ่ายชาย ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นการทำสัญญาตอบแทนกันอย่างหนึ่ง เมื่อมีการมอบสินสอดให้กับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงแล้ว กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินต่างๆ ที่เป็นสินสอดก็จะตกไปเป็นของพ่อแม่ฝ่ายหญิงโดยทันที และในการตกลงกันในเรื่องของสินสอดที่ว่ามานี้ สามารถตกลงกันด้วยวาจาได้ ภายหลังหากไม่มีการปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้ก็ถือว่าเป็นการผิดสัญญาหรือผิดข้อตกลง อีกฝ่ายก็สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงได้ 

          ในเรื่องของสินสอดนี้ ในการแต่งงานสมรสกันจริงๆ จะไม่มีการให้สินสอดกันก็ได้ เพราะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญในการแต่งงานสมรสกัน ซึ่งหมายความว่า ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงสามารถพูดจาตกลงกันได้ว่าจะให้มีหรือไม่มีสินสอด แต่ถ้าหากมีการตกลงกันว่าจะให้มีแล้ว พ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็ย่อมจะฟ้องเรียกเอาสินสอดที่ตกลงจะให้นั้นได้

          ในเรื่องของสินสอดนี้ ได้บอกมาตอนต้นแล้วว่า เป็นการให้กับพ่อแม่ของฝ่ายหญิง เพื่อเป็นการตอบแทนที่ฝ่ายหญิงจะมาแต่งงานสมรสด้วย ดังนั้นหากมีการมอบสินสอดให้กับพ่อแม่ฝ่ายหญิงไปแล้ว แต่ภายหลังไม่มีการแต่งงานสมรสกันตามที่ตกลง เพราะความผิดของฝ่ายหญิงเอง เช่น ฝ่ายหญิงไม่ยอมแต่งงานสมรส, ฝ่ายหญิงไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือฝ่ายหญิงทำผิดกฎหมายติดคุกอยู่ในเรือนจำ เป็นต้น กรณีเหล่านี้ ฝ่ายชายมีสิทธิที่จะเรียกสินสอดคืนจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงได้

          หากเป็นกรณีที่ฝ่ายหญิงตายก่อนที่จะได้ทำการแต่งงานสมรสกับฝ่ายชาย กรณีอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดของฝ่ายหญิง ฝ่ายชายจึงไม่สามารถที่จะขอสินสอดคืนได้

          หากกรณีมีการเรียกสินสอดคืน ไม่ว่าด้วยเหตุใด จะคืนสินสอดเฉพาะที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น เช่น หากสินสอดที่ให้กันไว้นั้นเป็นเงินสด 1 แสนบาท ต่อมาพ่อแม่ฝ่ายหญิงได้นำเอาเงินไปใช้เสีย 7 หมื่นบาท ดังนั้นหากมีการเรียกสินสอดคืน ฝ่ายหญิงจะต้องคืนเฉพาะที่คงเหลืออยู่เป็นเงิน 3 หมื่นบาทเท่านั้น