คดีเช็คเด้ง การใช้เงินเพื่อให้จบคดี

          ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คหรือที่เราเรียกกันว่า เช็คเด้ง นี้เป็นความผิดเกี่ยวกับกฎหมายทางอาญา โทษที่ผู้ออกเช็คจะได้รับก็คือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับเงินไม่เกิน 6 หมื่นบาท ซึ่งความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงซักเท่าไหร่ เป็นความผิดที่สามารถยอมความกันได้หรือเป็นความผิดต่อส่วนตัว ดังนั้นคู่กรณีก็สามารถที่จะเจรจาตกลงเพื่อขอยุติในคดีที่เกิดขึ้นมาได้

          เนื่องจากคดีเช็คเด้ง เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว จึงสามารถยอมความกันได้  ดังนั้นฝ่ายผู้เสียหายหากต้องการจะดำเนินคดีกับผู้ออกเช็ค ก็จะต้องไปดำเนินการฟ้องร้อง หรือไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภายในกำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่รู้ว่าได้มีการทำความผิดและรู้ตัวคนที่ทำความผิด หากพ้นกำหนดไปแล้วก็ถือว่าคดีขาดอายุความไป

          กรณีของผู้ออกเช็คที่ได้ทำความผิดพลาดไปแล้ว ก็ไม่ได้หมายความ ผู้ทำความผิดจะต้องได้รับโทษตามความผิดที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เสมอไป เหตุเพราะว่ากฎหมายได้เปิดช่องทางให้ผู้ทำความผิดสามารถที่จะแก้ไขได้ ซึ่งสามารถทำได้ 2 กรณีคือ

          กรณีแรก หากผู้ที่ออกเช็คได้นำเอาเงินตามจำนวนที่ระบุเอาไว้ในเช็ค ไปชดใช้ให้กับผู้ทรงเช็คหรือธนาคารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ออกเช็คได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ทรงเช็ค ในเรื่องที่ธนาคารได้ปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คนั้น คดีความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คที่มีก็จะสิ้นสุดลงทันที 

          กรณีที่สอง ก่อนที่ศาลจะได้ตัดสินคดี หนี้ที่เกิดจากการจ่ายเช็คเด้งนั้นสิ้นความผูกกันไป อาจเนื่องมาจากมีการชำระเงินตามเช็คให้กับผู้เสียหายไปแล้ว หรือได้มีการตกลงประนีประนอมยอมความกัน ระหว่างผู้เสียหายกับผู้ออกเช็คเป็นต้น คดีอาญาเกี่ยวกับเรื่องการออกเช็คเด้งก็จะสิ้นสุดลงเช่นเดียวกัน