การขอประกันตัว โดยใช้ประกันภัยอิสรภาพ
          ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่กล่าวหาหรือฟ้องต่อศาล ว่าได้ทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานั้น ตามปกติจะถูกควบคุมตัวเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือที่เราเรียกกันว่าถูกเจ้าหน้าที่จับตัวเอาไว้นั่นเอง และการจับหรือการควบคุมตัวเอาไว้นี้ เจ้าหน้าที่ก็จะจับผู้ต้องหาหรือจำเลยเอาไว้จนกว่าจะได้มีการดำเนินคดีเสร็จสิ้น และหากผลของคดีปรากฏออกมาว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ได้เป็นคนทำความผิด เจ้าหน้าที่ก็จะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยออกมา แต่ถ้าผลสรุปของคดีบอกว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทำความผิด เจ้าหน้าที่ก็จะควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อไป ตามโทษที่ได้มีการตัดสินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

          กรณีหากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ต้องการถูกควบคุมในระหว่างการดำเนินคดี ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถที่จะขอประกันตัว หรือขอให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวชั่วคราวได้ในระหว่างการดำเนินคดี

          การขอประกันตัวนั้น ถ้าเป็นคดีเล็กน้อยมีโทษไม่ร้ายแรงเท่าไหร่ การขอประกันตัวก็สามารถทำได้โดยง่าย ไม่ต้องใช้หลักประกันอะไรเลยก็ได้ แต่กลับกันหากเป็นคดีที่ร้ายแรง การขอประกันตัวในแต่ละครั้ง ผู้ขอจะต้องนำหลักประกันหรือ หลักทรัพย์ที่มีค่าบางอย่างมาวางค้ำประกันด้วยเสมอ

          การขอประกันตัวโดยต้องมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันนั้น หากผู้ขอประกันตัวเป็นผู้มีฐานะดี กรณีอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรซักเท่าไหร่ เพราะอย่างไรเสียผู้ที่ไปขอประกันตัวก็คงมีความสามารถที่จะไปหาหลักทรัพย์ต่างๆ มาได้ แต่สำหรับผู้ที่มีฐานะยากจน หรือเป็นชาวบ้านที่มีอาชีพหาเช้ากินค่ำแล้ว เรื่องการหาหลักทรัพย์แบบนี้เป็นเรื่องที่ยากเลยที่เดียว และยิ่งไปเจอกับนายประกันอาชีพที่มักจะให้เช่าหลักประกันโดยเรียกค่าเช่าหรือค่าตอบแทนสูงแล้ว มันก็เป็นการขูดเลือดเอากับปูดีๆ นี่เองแหละครับ

          ด้วยเหตุผลจากความเดือดร้อนข้างต้น จึงได้มีการจัดระบบการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน ให้สามารถใช้หนังสือรับรองความรับผิดของบริษัทประกันภัยหรือประกันภัยอิสรภาพมาวางเป็นหลักประกัน เพื่อทำการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้

          การทำกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพนี้ เมื่อได้ซื้อประกันภัยอิสรภาพกับบริษัทประกันภัยแล้ว บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองให้ผู้เอาประกันภัยไว้ (กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ) จากนั้นผู้ทำไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ต้องหาเองหรือจำเลย ก็สามารถจะนำเอาหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยที่ได้มานี้ ไปยื่นแก่เจ้าพนักงานเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอประกันตัวได้

          ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยอิสรภาพ ก็จะคิดเป็นเบี้ยประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของการทำประกันภัยโดยทั่วไป โดยแบ่งลักษณะออกเป็น

         แบบที่ 1 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนการทำความผิด
          อัตราเบี้ยประกันภัย ขั้นต่ำ 0.5% ขั้นสูง 1% เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 แสนบาท ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 500 - 1,000 บาท เป็นต้น

          แบบที่ 2 กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพหลังทำความผิด
          เบี้ยประกันภัยแบ่งตามชั้นของศาลและข้อหาความผิด อัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำประมาณ 5% สูงสุดประมาณ 20% เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 แสนบาท ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 5,000 - 20,000 บาท เป็นต้น

          การใช้ประกันอิสรภาพในการขอประกันตัวสามารถขอทำได้ โดยปัจจุบันบริษัทประกันภัยต่างๆ ได้จัดส่งตัวแทนของบริษัทประกันภัยไปประจำอยู่ตามศาลต่างๆ ดังนั้นท่านสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงครับ
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ