คนเรา พ้นภาวะผู้เยาว์ และบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์
          คนเราเมื่อเกิดออกมาจากท้องแม่ เป็นเด็กทารกที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้เป็นพ่อเป็นแม่ กว่าเด็กจะเติบโตสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก็ต้องใช้เวลาหลายสิบปี

          ตามกฎหมาย ได้วางเกณฑ์กำหนดช่วงอายุมาตรฐาน ที่ถือว่าคนทุกคนมีความพร้อมในด้านของร่างกาย สติปัญญา สามารถที่จะตัดสินหรือทำอะไรได้เองโดยลำพัง โดยกำหนดช่วงอายุเอาไว้ที่ 20 บริบูรณ์ ดังนั้นเมื่อบุคคลใด มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ กฎหมายก็จะถือว่าบุคคลนั้นบรรลุนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยสมบูรณ์ สามารถจัดการงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

          การที่คนเราจะบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายได้นั้น ใช่ว่าจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์เพียงอย่างเดียว การมีครอบครัว การมีภาระหน้าที่ทางครอบครัว ก็อาจเป็นข้อยกเว้น ที่ทำให้บุคคลบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายได้เช่น ทั้งนี้หากผู้เยาว์อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์และได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้เยาว์ทั้งชายหญิงนั้น บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และสามารถจัดการงานต่าง ๆ ได้โดยลำพัง

                                                      **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19
          "บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์"

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 20 
          "ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรส หากการสมรสนั้นได้ทำตามบทบัญญัติมาตรา 1448"

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448
          "การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้"
กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง