ผู้เยาว์ทำนิติกรรม ต้องได้รับความยินยอม จากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน
          ผู้เยาว์ คือ ผู้ยังอ่อนด้วยในทางสติปัญญาและทางร่างกาย โดยช่วงอายุที่ถือว่าบุคคลยังเป็นผู้เยาว์อยู่ คือช่วงอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ โดยในทางกฎหมาย ผู้เยาว์ถือเป็นผู้หย่อนความสามารถ ซึ่งจะต้องอยู่ในความคุ้มครองของพ่อแม่ผู้ปกครอง ในขณะที่ผู้เยาว์ทำเรื่องต่าง ๆ หรือได้ติดต่อทำนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ไม่ให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือถูกหลอกลวง กฎหมายจึงให้พ่อแม่ผู้ปกครองกำกับคอยดูแล กลั่นกรอง คอยอนุญาตอีกครั้งหนึ่ง 

          การทำสัญญานั้น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ในเรื่องการทำสัญญานี้ ผู้เยาว์สามารถที่จะทำสัญญาได้ กฎหมายไม่ห้าม แต่ว่าการทำสัญญาของผู้เยาว์นั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองของผู้เยาว์ ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ตามกฎหมาย ด้วยเสมอ

          หากผู้เยาว์ได้ทำสัญญาไปเองโดยลำพัง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองของผู้เยาว์แล้ว ผลของสัญญาที่ผู้เยาว์ทำไปนั้น ก็จะตกเป็นโมฆียะไป

          สัญญาที่เป็นโมฆียะนั้น คือ สัญญาที่ไม่สมบูรณ์ สัญญาที่เป็นโมฆียะนี้ สามารถถูกยกเลิก หรือสามารถรับรองให้เป็นสัญญาที่สมบูรณ์ได้ในภายหลัง โดยพ่อแม่ผู้ปกครองของผู้เยาว์นั่นเอง

                                                        **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21 
         “ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น”

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1783/2558
โจทก์เป็นผู้เยาว์ได้ทำนิติกรรมสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของตนแก่จำเลยที่ 1 เป็นกรณีที่ผู้เยาว์กระทำนิติกรรมเอง ไม่ใช่ผู้ปกครองของจำเลยที่ 1
เป็นผู้กระทำ จึงหาใช่กรณีตาม ป.พ.พ. มาตรา 1574 ไม่ แต่ต้องปรับตามมาตรา 21 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้เยาว์จะกระทำนิติกรรมใดต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน มิฉะนั้นนิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ เมื่อมีการบอกล้างก็ให้ถือว่าเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรก และให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมตาม ป.พ.พ. มาตรา 176 วรรคหนึ่ง สัญญาจึงไม่ผูกพันโจทก์ กรณีมิใช่โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5965/2530
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21 มิได้บัญญัติถึงแบบหรือวิธีปฏิบัติในการที่ผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์ไว้ดังนั้นการให้ความยินยอมดังกล่าวจึงกระทำด้วยวาจาลายลักษณ์อักษรหรือพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เมื่อบิดาและมารดาให้ความยินยอมแก่บุตรผู้เยาว์ในการทำนิติกรรมแล้ว นิติกรรมจึงสมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง