กิจการที่ผู้เยาว์ สามารถทำได้เองลำพัง
          ตามกฎหมาย ผู้เยาว์จะถูกจำกัดสามารถ ไม่ให้ทำสัญญาเองโดยปราศจากความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม แต่ในเรื่องโดยทั่วไป กฎหมายอนุญาตให้ผู้เยาว์ทำได้เอง เหมือนคนปกติทั่วไป คือ ทำได้เองโดยลำพัง ไม่ต้องขออนุญาตใคร

          ผู้เยาว์สามารถทำการใด ๆ ก็ได้ เพื่อให้ได้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพียงอย่างเดียว เช่น ปู่ย่ายกที่ดินให้, ป้ายกรถยนต์ให้ หรือเป็นเรื่องที่ผู้เยาว์ทำ เพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เจ้าหนี้ยกหนี้ให้

          ผู้เยาว์สามารถทำในเรื่องทั่วไป ที่เป็นเรื่องต้องทำเองเฉพาะตัวได้ เช่น รับรองบุตร

          ผู้เยาว์สามารถทำในเรื่องใด ๆ ก็ได้ หากเรื่องนั้นเป็นการสมควรตามฐานานุรูป หรือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามสมควร ฐานานุรูป ก็คือ สิ่งที่ทำในชีวิตประจำวัน เช่น ซื้อของใช้ส่วนตัว ซื้ออาหารกิน ซื้อสมุดซื้อดินสอ ขึ้นรถโดยทาง เป็นต้น

          ผู้เยาว์สามารถทำพินัยกรรมได้เอง เมื่อผู้เยาว์มีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์

                                                   **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 22  ผู้เยาว์อาจทำการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น หากเป็นเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิ อันใดอันหนึ่ง หรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้น จากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง


มาตรา 23  ผู้เยาว์อาจทำการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการต้องทำเองเฉพาะตัว

มาตรา 24  ผู้เยาว์อาจทำการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตน และเป็นการอันจำเป็น ในการดำรงชีพตามสมควร

มาตรา 25  ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้ เมื่ออายุสิบห้าปีบริบูรณ์
กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง