ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์ของตัวเอง
          ทรัพย์สินที่เป็นของผู้เยาว์นั้น ผู้เยาว์สามารถที่จะนำออกขายได้ แต่ก่อนที่จะขาย  ผู้เยาว์จะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครองเสียก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้เยาว์ก็สามารถที่จะขายทรัพย์สินนั้นภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตนั้น เช่น ได้รับอนุญาตให้ขายรองเท้ากีฬา เพื่อเอาเงินที่ได้จากการขายรองเท้า ไปซื้อเสื้อใหม่มาใส่ กรณีนี้ผู้เยาว์ก็จะต้องขายภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตด้วย

          แต่หากผู้เยาว์ได้รับอนุญาตให้ขายทรัพย์ได้ แต่ไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไข หรือขอบเขตว่าขายเพื่อการใด กรณีนี้ผู้เยาว์ก็สามารถที่จะขายทรัพย์สินไปอย่างไรก็ได้

                                                 ***********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 26
         “ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอันหนึ่งอันได้ระบุไว้ ผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินนั้นเป็นประการใดภายในขอบของการที่ระบุไว้นั้นก็ทำได้ตามใจสมัคร อนึ่ง ถ้าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยมิได้ระบุว่าเพื่อการอันใด ผู้เยาว์ก็จำหน่ายได้ตามใจสมัคร”
กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง