ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจ ค้าขาย
          ผู้เยาว์สามารถที่จะประกอบธุรกิจค้าขาย หรือธุรกิจอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้การประกอบธุรกิจของผู้เยาว์นั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย

          หรือผู้เยาว์จะไปทำงานเป็นลูกจ้าง ทำงานในโรงงาน ทำงานห้างร้านบริษัท กรณีนี้ผู้เยาว์ก็สามารถที่จะไปทำได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรม 

          กรณีที่ผู้เยาว์ได้ไปขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ปรากฏว่า ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่อนุญาต โดยไม่มีเหตุผล กรณีนี้ผู้เยาว์สามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย ไปร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนผู้แทนโดยชอบธรรมได้

          ในการประกอบธุรกิจ หรือการไปเป็นลูกจ้างของผู้เยาว์นั้น การทำงานหรือดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ หรือการทำงานในฐานะลูกจ้าง ที่ผู้เยาว์ได้ทำไปนั้น กฎหมายให้ถือเสมือนว่าผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้ว

          กรณีธุรกิจหรือการงานที่ผู้เยาว์ได้ทำไปนั้น หากภายหลังปรากฏว่าเกิดความเสียหายขึ้นกับผู้เยาว์ ผู้แทนโดยชอบธรรมสามารถที่จะบอกเลิกความยินยอมที่ให้กับผู้เยาว์นั้นได้ หากธุรกิจการงานที่ผู้เยาว์ได้ทำนั้น ศาลเป็นผู้อนุญาตให้ทำ กรณีนี้ ผู้แทนโดยชอบธรรมสามารถไปร้องขอให้ศาลเพิกถอนการอนุญาต ที่ศาลเคยให้ไว้กับผู้เยาว์ได้ 

          ภายหลัง หากผู้แทนโดยชอบธรรม ได้บอกเลิกการอนุญาตให้ทำธุรกิจหรือการงานของผู้เยาว์ โดยไม่มีเหตุผล กรณีนี้ผู้เยาว์สามารถไปร้องขอให้ศาล เพิกถอนการบอกเลิกของผู้แทนโดยชอบธรรมได้

          การบอกเลิกความยินยอม ของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือการเพิกถอนการอนุญาตของศาลที่เคยให้ไว้กับผู้เยาว์ จะมีผลให้ฐานะที่เสมือนเป็นผู้บรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์ สิ้นสุดลงไปด้วย แต่จะไม่กระทบกับสิ่งที่ผู้เยาว์ได้ทำไปก่อนหน้าที่จะถูกยกเลิกความยินยอม

                                                  **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 27
"ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่น หรือในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานได้ ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตได้

ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือการจ้างแรงงานตามวรรคหนึ่งให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
ถ้าการประกอบธุรกิจหรือการทำงานที่ได้รับความยินยอมหรือที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายถึงขนาดหรือเสื่อมเสียแก่ผู้เยาว์ ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลิกความยินยอมที่ได้ให้แก่ผู้เยาว์เสียได้ หรือในกรณีที่ศาลอนุญาต ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการอนุญาตที่ได้ให้แก่ผู้เยาว์นั้นเสียได้
ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมบอกเลิกความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการบอกเลิกความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมได้
การบอกเลิกความยินยอมโดยผู้แทนโดยชอบธรรมหรือการเพิกถอนการอนุญาตโดยศาล ย่อมทำให้ฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วของผู้เยาว์สิ้นสุดลง แต่ไม่กระทบกระเทือนการใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้กระทำไปแล้วก่อนมีการบอกเลิกความยินยอมหรือเพิกถอนการอนุญาต"
กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง