ศาลสั่งให้บุคคลวิกลจริต เป็นคนไร้ความสามารถ
          ความวิกลจริตของคนเรา เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ ผู้วิกลจริตนั้น จะเป็นคนที่ขาดความรู้สึกผิดชอบ ถึงแม้บุคคลวิกลจริตจะมีอายุบรรลุนิติภาวะแล้ว ดังนั้นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน กฎหมายถือว่าบุคคลเหล่านี้ เป็นผู้ที่หย่อนความสามารถ ที่ควรเข้ามาคุ้มครองดูแล

          คนวิกลจริต หรือที่ชาวบ้านเรียก คนบ้า กรณีนี้จะเป็นบุคคลวิกลจริตที่ยังไม่ได้ไปร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ เนื่องจากบุคคลวิกลจริตนี้ไม่สามารถจัดการอะไรได้เอง ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีผู้เข้ามาดูแลเพื่อจัดการทรัพย์ โดยการไปขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริต เป็นคนไร้ความสามารถได้ 

          ผู้ที่สามารถไปร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริต เป็นคนไร้ความสามารถได้ ก็คือ คู่สมรสของผู้วิกลจริต, บิดามารดา, ปู่ย่า, ตายาย, ทวด หรือผู้สืบสันดานของผู้วิกลจริตเอง คือ ลูก, หลาน, เหลน, ลื่อ หรือผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ที่ดูแลผู้วิกลจริตอยู่ หรือจะเป็นพนักงานอัยการก็ได้

          เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้คนวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถแล้ว ก็ให้ผู้ไร้ความสามารถนั้นอยู่ในการดูแลของผู้อนุบาล

          คำสั่งของศาล ที่ให้ใครเป็นคนไร้ความสามารถนั้น จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                                                       **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 
"บุคคลวิกลจริตผู้ใด ถ้าคู่สมรสก็ดี ผู้บุพการีกล่าวคือ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวดก็ดี ผู้สืบสันดานกล่าวคือ ลูก หลาน เหลน ลื่อก็ดี ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก็ดี ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี ร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถ ศาลจะสั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้

บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาล การแต่งตั้งผู้อนุบาล อำนาจหน้าที่ของผู้อนุบาล และการสิ้นสุดของความเป็นผู้อนุบาล ให้เป็นไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายนี้
คำสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา"
กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง