การใด ๆ ที่คนไร้ความสามารถและบุคคลวิกลจริต ได้ทำลงไป
          คนไร้ความสามารถไม่สามารถทำการใด ๆ ได้เลย ต้องให้ผู้อนุบาลเป็นคนทำแทนทั้งหมด สิ่งใดที่คนไร้ความสามารถได้ทำลงไป ผลทางกฎหมายจะทำให้ทุกอย่างที่คนไร้ความสามารถทำลงไปนั้น ตกเป็นโมฆะทั้งหมด แม้ว่าในขณะทำการ คนไร้ความสามารถจะมีสติกลับคืนเป็นปกติแล้วก็ตาม

          บุคคลวิกลจริต หรือคนบ้า ที่ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริตนี้จะอยู่ในฐานะเป็นผู้มีความสามารถเหมือนกับบุคลธรรมดาทั่วไป ดังนั้นสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลวิกลจริตได้ทำไปย่อมสมบูรณ์ เว้นแต่ ได้ทำการใดในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู่ และคู่สัญญาอีกฝ่ายก็ทราบอยู่ว่า ผู้ทำนั้นจริตวิกล ผลจากการทำการนี้จะทำให้สิ่งที่ทำตกเป็นโมฆียะไป แต่ก็สามารถบอกยกเลิกหรือรับรองสิ่งที่ทำได้ภายหลัง

                                                 **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 29  การใด ๆ อันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลง การนั้นเป็นโมฆียะ

มาตรา 30  การใด ๆ อันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลง การนั้นจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริต
กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง