ผู้แทนโดยชอบธรรม คือใคร
          ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ ผู้ใช้อำนาจปกครองและผู้ปกครองของผู้เยาว์ ซึ่งผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ มีอำนาจทำการต่าง ๆ แทนผู้เยาว์ หรือให้ความยินยอมในการที่ผู้เยาว์จะทำนิติกรรม  สิ่งที่ผู้แทนโดยชอบธรรมได้ทำลงไปย่อมผูกพันผู้เยาว์

          ผู้ใช้อำนาจปกครอง คือ บิดามารดา โดยทั้งบิดามารดาต่างเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง จึงต่างคนต่างเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ด้วยกันทั้งสองคน

          ผู้ปกครอง ของผู้เยาว์ คือผู้ที่มาทำหน้าดูแลแทนบิดามารดาของผู้เยาว์  มีได้กรณี 1.ผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา 2.บิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง

                                               ***********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 1569  ผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตร ในกรณีที่บุตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ใช้อำนาจปกครองย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี

          มาตรา 1585  บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครองเสียแล้วนั้น จะจัดให้มีผู้ปกครองขึ้นในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ก็ได้

          มาตรา 1598/3  ผู้ปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้อยู่ในปกครอง (วรรคแรก)
กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง