เมื่อบุคคลใด ภูมิลำเนาไม่ปรากฏ
          กรณีภูมิลำเนาของบุคคลไม่ปรากฏ ตามกฎหมายจะให้ถือว่า ถิ่นที่อยู่ในขณะนั้น เป็นภูมิลำเนาของบุคคลคนนั้น กรณีนี้เป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่มีแหล่งที่อยู่พักอาศัยสำคัญ ทั้งเป็นบุคคลที่ไม่มีอาชีพการงาน หรือไม่ทราบถึงถึงอาชีพการงานของบุคคลนั้น

                                              **********
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 39
          "ถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏ ให้ถือว่าถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนา"
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ