ย้ายภูมิลำเนา ด้วยการย้ายที่อยู่
          การย้ายภูมิลำเนา สามารถทำได้ โดยการย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนที่อยู่โดยการย้ายสิ่งของจากที่อยู่เดิม ไปอยู่ที่อยู่แห่งใหม่ หรือเป็นการย้ายครอบครัวจากที่อยู่เดิมไปอยู่ที่อยู่ใหม่ และการย้ายนี้ ผู้ย้ายมีเจตนาที่จะเปลี่ยนภูมิลำเนาของตัวเองตามไปด้วย

          การเปลี่ยนภูมิลำเนา มีหลักเกณฑ์สองอย่าง คือ ต้องมีการย้ายที่อยู่เดิม และการย้ายนั้นมีเจตนาที่จะย้ายภูมิลำเนาด้วย

          การย้ายที่อยู่ เราสามารถเห็นได้ด้วยพฤติการณ์ของคนย้าย เช่นย้ายของออกจากบ้านเดิม แล้วไปพักอาศัยที่บ้านหลังใหม่ ส่วนเจตนาที่จะย้ายภูมิลำเนานั้นอาจจะดูได้ลำบาก

          กรณีที่มีการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิม แล้วไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ต่อนายทะเบียนแล้ว แต่ปรากฏว่าบุคคลนั้นยังพักอาศัยอยู่บ้านเดิม กรณีนี้ก็อาจถือได้ว่าบุคคลนั้นยังมีภูมิลำเนาอยู่ที่เดิม เนื่องจากไม่มีเจตนาเปลี่ยนภูมิลำเนา หรือกรณีย้ายที่อยู่จริง แต่ไม่มีเจตนาจะเปลี่ยนภูมิลำเนา กรณีนี้ก็ถือว่า บุคคลนั้นยังมีภูมิลำเนาอยู่ที่เดิม เป็นต้น

                                             **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 41
          "ภูมิลำเนาย่อมเปลี่ยนไปด้วยการย้ายถิ่นที่อยู่ พร้อมด้วยเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนา"

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4655/2553
          จำเลยที่ 1 ย้ายภูมิลำเนาไปที่อื่นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2539 ก่อนที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ปิดหมาย นอกจากนี้ยังปรากฏว่าคดีหลักของคดีนี้ถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งมีการอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538 กรณีจึงไม่มีเหตุที่จำเลยที่ 1 จะต้องดำเนินการแจ้งย้ายภูมิลำเนาในคดีหลักให้ศาลทราบอีกต่อไป และไม่อาจถือได้ว่าภูมิลำเนาในคดีหลักยังเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการในการดำเนินคดีนี้ของจำเลยที่ 1 เพราะภูมิลำเนาของบุคคลย่อมเปลี่ยนไปด้วยการย้ายถิ่นที่อยู่พร้อมด้วยเจตนาชัดแจ้งว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนาตาม ป.พ.พ. มาตรา 41

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5684/2538
          การที่จำเลยแจ้งย้ายออกจากบ้านเดิมแต่ยังไม่แจ้งย้ายเข้าที่ใดจึงไม่อาจทราบได้ว่าจำเลยไปอยู่ณที่ใดแสดงว่าจำเลยไม่มีเจตนาย้ายถิ่นที่อยู่และจงใจจะเปลี่ยนภูมิลำเนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา41ที่จำเลยแจ้งย้ายออกจากบ้านเดิมมีพฤติการณ์ส่อว่าจะหลบหนีหนี้จึงต้องถือว่าจำเลยยังมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเดิมตามฟ้องโจทก์โจทก์จึงมีสิทธิเสนอคำฟ้องต่อศาลชั้นต้นซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ