ภูมิลำเนา เฉพาะการ
          ภูมิลำเนาเฉพาะการนั้น คือ ที่อยู่ภูมิลำเนาที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นที่อยู่เพื่อทำใดสิ่งหนึ่ง เพียงชั่วคราว โดยกฎหมายถือว่า ภูมิลำเนาที่ถูกกำหนดขึ้นมานั้น เป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้น

          เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้างตั้งอยู่กรุงเทพฯ ทำสัญญารับจ้างสร้างตึกที่ต่างจังหวัด สัญญาว่าจ้างกำหนดเวลาสร้างเสร็จ 1 ปี บริษัทฯ รับเหมาจึงไปพำนักตั้งสำนักงานที่จังหวัดนั้น ฉะนั้นสถานที่พำนักตั้งสำนักงานของบริษัทฯ ในเขตก่อสร้าง จึงเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการได้

                                               **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 42
          "ถ้าบุคคลใดได้เลือกเอาถิ่นใด โดยมีเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่าจะให้เป็นภูมิลำเนาเฉพาะการเพื่อทำการใด ให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการสำหรับการนั้น"

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 663/2544
          ผู้ร้องยืนยันในคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดว่าผู้ร้องอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และไม่เคยแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ไปที่อื่นให้ศาลชั้นต้นทราบเลย แสดงว่าผู้ร้องมีเจตนาถือเอาที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการสำหรับการดำเนินคดีนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 42 แม้ในขณะปิดหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้ร้องได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่อื่นแล้ว ก็ต้องถือว่าผู้ร้องยังมีภูมิลำเนาเฉพาะการอยู่ที่กรุงเทพมหานครและได้ทราบกำหนดนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยชอบแล้ว เมื่อผู้ร้องไม่มาศาลในวันนัดศาลชั้นต้นจึงอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลังผู้ร้องได้ กรณีไม่มีเหตุให้ต้องเพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5944/2549
เมื่อพิจารณาใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตที่ระบุว่า สถานที่ส่งใบเรียกเก็บเงินคือที่ทำงานของจำเลยซึ่งตั้งอยู่ที่เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และอยู่ในเขตศาลชั้นต้นแสดงว่าจำเลยได้เลือกเอาที่ทำงานของจำเลยโดยมีเจตนาชัดแจ้งว่าจะให้เป็นภูมิลำเนาเฉพาะการสำหรับการนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 42 โจทก์จึงมีอำนาจยื่นคำฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ