ภูมิลำเนา ของสามีภริยา
          ภูมิลำเนาของสามีภริยา ก็คือ ถิ่นที่อยู่ที่สามีและภริยาได้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา เหตุที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แบบนี้ เนื่องจากตามปกติ คนที่เป็นสามีและภริยาจะต้องมาอยู่กินเป็นสามีภริยา ซึ่งเป็นธรรมเนียมปกติของคนไทยเรา

          แต่กรณีที่สามีภริยาไม่ได้อยู่ด้วยกัน โดยได้มีการแสดงเจตนา หรือแสดงออกโดยชัดเจนว่า มีภูมิลำเนาแยกออกจากกัน ภูมิลำเนาของสามีและภริยา ก็จะอยู่คนละที่ ตามแต่กรณี 

                                                 **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 43
          "ภูมิลำเนาของสามีและภริยา ได้แก่ถิ่นที่อยู่ที่สามีและภริยาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา เว้นแต่สามีหรือภริยาได้แสดงเจตนาให้ปรากฏว่ามีภูมิลำเนาแยกต่างหากจากกัน"
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ