ภูมิลำเนาของผู้เยาว์
          ภูมิลำเนาของผู้เยาว์ จะเป็นภูมิลำเนาเดียวกับผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งก็คือภูมิลำเนาของบิดามารดา หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ โดยกฎหมายจะยึดถือเอาภูมิลำเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นหลัก แม้ว่าตัวผู้เยาว์จะไม่ได้อาศัยอยู่กับผู้แทนโดยชอบธรรมก็ตาม

          เช่น ผู้เยาว์ได้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพ ฯ แต่บิดามารดาของผู้เยาว์มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวักตาก แม้ว่าตัวผู้เยาว์จะได้พักอาศัยอยู่ที่หอพักในกรุงเทพ ฯ แต่ภูมิลำเนาของผู้เยาว์ก็ต้องถือตามภูมิลำเนาของบิดามารดาของผู้เยาว์

          กรณีผู้เยาว์อยู่ภายในปกครองของบิดามารดาทั้งสองคน แต่ว่าบิดาและมารดา มีภูมิลำเนาอยู่คนละแห่ง กรณีนี้หากผู้เยาว์อาศัยอยู่กับใคร ก็ถือว่า ผู้เยาว์มีภูมิลำเนาอยู่กับบิดา หรือมารดา ที่ผู้เยาว์ได้อาศัยอยู่ด้วยนั้น 

                                               **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 44
"ภูมิลำเนาของผู้เยาว์ ได้แก่ภูมิลำเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง
ในกรณีที่ผู้เยาว์อยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา ถ้าบิดาและมารดามีภูมิลำเนาแยกต่างหากจากกัน ภูมิลำเนาของผู้เยาว์ได้แก่ภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาซึ่งตนอยู่ด้วย"
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ